Câu hỏi số 1:

Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

I. Năng lượng là ATP

II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất

III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi

IV. Enzim hoạt tải (chất mang)

Câu hỏi: 70831

Câu hỏi số 2:

Nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên, do nguyên nhân nào?

Câu hỏi: 70833

Câu hỏi số 3:

Dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng vì

Câu hỏi: 70835

Câu hỏi số 4:

Các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được là:

Câu hỏi: 70837

Câu hỏi số 5:

Quang hợp ở thực vật

Câu hỏi: 70839

Câu hỏi số 6:

Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là

Câu hỏi: 70841

Câu hỏi số 7: Nhận biết

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là:

Câu hỏi: 70844

Câu hỏi số 8:

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là:

Câu hỏi: 70846

Câu hỏi số 9:

Quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật, trải qua các giai đoạn:

Câu hỏi: 70848

Câu hỏi số 10:

Cơ sở khoa học của việc bơm CO2 vào buồng bảo quản quả, củ, hạt là:

Câu hỏi: 70850

Câu hỏi số 11:

Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở

Câu hỏi: 70852

Câu hỏi số 12:

Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

Câu hỏi: 70854

Câu hỏi số 13:

Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở

 

Câu hỏi: 70855

Câu hỏi số 14:

Ở người trưởng thành, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:

Câu hỏi: 70865

Câu hỏi số 15:

Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?

Câu hỏi: 70866

Câu hỏi số 16:

Loài động vật nào sau đây co cơ quan trao đổi khí hiệu quả nhất?

Câu hỏi: 70867

Câu hỏi số 17:

Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại:

1. VSV cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tiết enzim xenlulaza tiêu hoá xenlulozơ; tiêu

hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất hữu cơ đơn giản.

2. VSV cộng sinh giúp động vật nhai lại tiêu hoá prôtêin và lipit trong dạ múi khế.

3. VSV cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, trở thành nguồn cung cấp

prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại.

Câu hỏi: 70868

Câu hỏi số 18:

Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

Câu hỏi: 70869

Câu hỏi số 19:

Câu 20. Đề thi kiểm tra học kì I Môn Sinh học 11 sở GDĐT Nam Định năm 2013-2014

Sự khác nhau cơ bản về quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thú ăn thực

vật là:

I. Thú ăn thịt xé thịt và nuốt, thú ăn thực vật nhai, nghiền nát thức ăn, một số loài nhai lại

thức ăn.

II. Thú ăn thịt tiêu hóa chủ yếu ở dạ dày nhờ enzim pepsin, thú ăn thực vật tiêu hóa chủ

yếu ở ruột non nhờ enzim xenlulara.

III. Thú ăn thực vật nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và

manh tràng tham gia vào tiêu hóa thức ăn.

IV. Thú ăn thịt manh tràng không có chức năng tiêu hóa thức ăn

Câu hỏi: 70870

Câu hỏi số 20:

Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là:

Câu hỏi: 70871

Câu hỏi số 21:

Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát, lưỡng cư?

Câu hỏi: 70878

Câu hỏi số 22:

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

Câu hỏi: 70879

Câu hỏi số 23:

Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ theo con đường nào?

Câu hỏi: 70880

Câu hỏi số 24:

Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?.

Câu hỏi: 70881