Câu hỏi số 1:

Nguyên tố sắt ở ô 26, cấu hình e  của ion Fe3+ là:

Câu hỏi: 68185

Câu hỏi số 2:

Số e độc thân của nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) bằng:

Câu hỏi: 68187

Câu hỏi số 3:

Một nguyên tố hoá học X ở chu kỳ 3, nhóm VA. Cấu hình e của nguyên tử X  là:

Câu hỏi: 68189

Câu hỏi số 4:

Trong phân tử CH4 nguyên tử C ở trạng thái lai hoá sp3. Phân tử CH4 có dạng :

Câu hỏi: 68190

Câu hỏi số 5:

Cho các nguyên tố: Na (Z=11); O (Z=8) liên kết hoá học giữa Na và O thuộc loại:

Câu hỏi: 68193

Câu hỏi số 6:

Cho các nguyên tố: R(Z= 11), X(Z=17), Y( Z= 20). Số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố trên lần lượt là

Câu hỏi: 68194

Câu hỏi số 7:

Trong phản ứng 3NO2 + H2O  →  2HNO3 + NO.     NO2  đóng vai trò gì?

Câu hỏi: 68196

Câu hỏi số 8:

Số mol electron cần dùng để oxi hóa 2 mol Al thành 2 mol Al3+  là?

Câu hỏi: 68198

Câu hỏi số 9:

Sự oxi hóa là:

Câu hỏi: 68200

Câu hỏi số 10:

 Cho quá trình   Mn+7 + 5e →     Mn+2. Trong quá trình này:

Câu hỏi: 68202

Câu hỏi số 11:

Phương trình hoá học nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?

Câu hỏi: 68204

Câu hỏi số 12:

Dãy các hiđroxit được xếp theo chiều tăng dần tính axit là :

Câu hỏi: 68205

Câu hỏi số 13:

 a. Nguyên tố X có tổng số hạt bằng 58, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Xác định điện tích hạt nhân, số khối và viết kí hiệu nguyên tử  nguyên tố X

b. Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử R. Cho biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Câu hỏi: 68211

Câu hỏi số 14:

Hoàn thành các phương trình phản ứng hoá học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

1.       C +      HNO3    →   CO2 +     NO +     H2O

2.        Cl2 +    KOH      →    KCl +    KClO3 +     H2O

Câu hỏi: 68212

Câu hỏi số 15:

Cho 3,6 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 3,36 lil khí H2(đktc) và 53,3 gam dung dịch A.

a. Xác định tên kim loại

b. Tính nồng độ phần trăm của muối thu được

Câu hỏi: 68217

Câu hỏi số 16:

Lấy 3,84 gam Cu đem hoà vào dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít khí NO (đktc). Tính V và số gam HNO3 nguyên chất đã phản ứng.

Câu hỏi: 68221

Câu hỏi số 17:

Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích (theo bản chất của phản ứng oxihoá khử) và viết phương trình phản ứng khi cho một viên kẽm vào ống nghiệm có chứa 2ml dung dịch HCl. 

Câu hỏi: 68223