Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức 2√9 + √25 - 5√4

Câu hỏi: 53827

Câu hỏi số 2:

Rút gọn biểu thức : 

(\frac{x\sqrt{y}+y\sqrt{x}}{\sqrt{xy}}).(√x - √y)   (với x > 0, y > 0) 

Câu hỏi: 53828

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình : \sqrt{2x-1} = √3

Câu hỏi: 53829

Cho các hàm số (P) : y = 2x2 và (d) : y = -x + 3

Câu hỏi số 4:

Vẽ đồ thị của hai hàm số tren cùng mặt phẳng tọa độ Oxy

Câu hỏi: 53831

Câu hỏi số 5:

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên

Câu hỏi: 53832

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình 2x2 – 7x + 6 = 0

Câu hỏi: 53833

Câu hỏi số 7:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} x+y=4\\ 2x-y=2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 53834

Câu hỏi số 8:

Cho phương trình ẩn x : x2 + 2mx + m2 – m + 1 = 0 (với m là tham số)

Tìm m để phương trình trên có nghiệm kép.Tính nghiệm kép đó với m vừa tìm được

Câu hỏi: 53836

Câu hỏi số 9:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm, AH là chiều cao của tam giác ABC. Tính độ dài AC và AH

Câu hỏi: 53838

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Ba đường cao A, BF, CG cắt nhau tại H (với E ∈ BC, F ∈AC, G ∈ AB)

Câu hỏi số 10:

Chứng minh tứ giác AFHG và BGFC là các tứ giác nội tiếp

Câu hỏi: 53842

Câu hỏi số 11:

Gọi I và M lần lượt là tâm các đường tròn ngoại tiếp của tứ giác AFHG và BGFC. Chứng minh MG là tiếp tuyến của đường tròn tâm I

Câu hỏi: 53843

Câu hỏi số 12:

Gọi D là giao điểm thứ hai của AE với đường tròn tâm O. Chứng minh :  EA2 + EB2 + EC2 + ED2 = 4R2

Câu hỏi: 53844