Câu hỏi số 1:

Trình bày các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta.

Câu hỏi: 47964

Câu hỏi số 2:

Trình bày những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với

sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta.

Câu hỏi: 47971

Câu hỏi số 3:

Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta.

Câu hỏi: 47979

Câu hỏi số 4:

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và đời sống ở nước ta?

Câu hỏi: 47983

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm tại Huế và thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

(Nguồn SGK Địa lí 12 Nâng cao)

Câu hỏi số 5:

Trình bày đặc điểm thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Nêu ảnh hưởng của địa hình tới sông ngòi của vùng?

Câu hỏi: 47994

Câu hỏi số 6:

Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí? Trình bày chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta.

Câu hỏi: 47996