Câu hỏi số 1:

Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo ra những khó khăn thách thức nào cho sự phát triển kinh tế, xã hội

Câu hỏi: 57423

Câu hỏi số 2:

Hãy nên và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ.

Câu hỏi: 57424

Câu hỏi số 3:

Hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam?

Câu hỏi: 57425

Câu hỏi số 4:

Dựa vào bảng sau:

Mùa mưa ở các địa phương của nước ta

a. Hãy chỉ ra những điểm khác nhau vè mùa mưa của các địa phương: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Giải thích về chế độ mưa của từng địa phương trên.

Câu hỏi: 57426

Câu hỏi số 5:

Chứng minh rằng thiên nhiên vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế.

Câu hỏi: 57427