Câu hỏi số 1:

1. Trình bày những điểm khác nhau về địa hình giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc?

2. Nêu các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động ở nước ta?

Câu hỏi: 60433

Câu hỏi số 2:

1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển thủy sản ở nước ta?

2. Vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 60434

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của nước ta phân theo vùng (đơn vị: tỉ đồng)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện  quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2000 và năm 2005?

2. Từ biểu đồ đã vẽ, nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp?

3. Giải thích vì sao Đông Nam BỘ là vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?

Câu hỏi: 60435

Câu hỏi số 4:

Phân tích thế mạnh khai thác và chế biến khoáng sản ở trung du và miền núi Bắc Bộ. Những khó khăn trong khai thác khoáng sản của vùng?

Câu hỏi: 60436

Câu hỏi số 5:

Phân tích khả năng và thực trạng sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi: 60437