Câu hỏi số 1:

Khi điện phân dung dịch muối trong nước, trị số pH ở khu vục gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân là

Câu hỏi: 3474

Câu hỏi số 2:

Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng những hóa chất nào sau đây ?

Câu hỏi: 3475

Câu hỏi số 3:

Xét phản ứng trong quá trình luyện gang : Fe2O3 (r)+ 3CO (k) \rightleftharpoons2Fe (r) + 3CO2 (k) ; ∆H>0 Có các biện pháp : (1) Tăng nhiệt độ phản ứng.    (2) Tăng áp suẩt chung của hệ (3) Giảm nhiệt độ phản ứng.   (4) Dừng chất xúc tác. Yểu tố giúp tảng hiệu suất của phản ứng trên là

Câu hỏi: 3476

Câu hỏi số 4:

Có 3 dung dịch hỗn hợp : (1) NaHCO3 + Na2C03;   (2) NaHCO3 + Na2S04; (3) Na2C03 + Na2SO4 Chỉ dùng thêm một cặp chất nào trong sổ các cặp chất cho dưới đây để có thể phân biệt được các dung dịch hỗn hợp trên ?

Câu hỏi: 3477

Câu hỏi số 5:

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2, trong một bình kín chứa không khí (gồm 20 % thể tích O2 và 80% thề tích N2) đến khi các phản ứng này xảy ra hơàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là

Câu hỏi: 3478

Câu hỏi số 6:

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với đung dịch H2SO4 (đặc) (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. (h) Cho PbS vào dung dịch HC1 (loãng) (i)  Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá khử là

Câu hỏi: 3479

Câu hỏi số 7:

Điện phân dung dịch hỗn hợp HC1, NaCl; FeCl3; CuCl2 Thứ tự điện phân ở catot là

Câu hỏi: 3480

Câu hỏi số 8:

Nguyên tố Mg có 3 đồng vị bền là 24 Mg,25 Mg,26 Mg; C1 có 2 đồng vị bền là 35 Cl,37 Cl. Số phần tử MgCl2 tối đa có thể tạo thành là

Câu hỏi: 3481

Câu hỏi số 9:

Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam FC3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung địch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là 

Câu hỏi: 3482

Câu hỏi số 10:

Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 dư. Kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X (không chứa muổi amoni) và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO. Tỉ khối của Y đối với hiđro là 18,5. Kim loại R là

Câu hỏi: 3483

Câu hỏi số 11:

Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M HC1 0,3M với những thểtích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 300ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch z có pH =12. Giá trị V là

Câu hỏi: 3484

Câu hỏi số 12:

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm BaCO3 và K2CO3 thu được 29,1gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm luợng % cùa BaCO3 trong X là

Câu hỏi: 3485

Câu hỏi số 13:

Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 có nồng độ tương ứng là 0,2M và 0,1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 và HC1 có nồng độ lần hrợt là 0,25M và 0,75M. Thể tích dung dịch X cần để trung hòa vừa đủ 40ml dung dịch Y là

Câu hỏi: 3486

Câu hỏi số 14:

Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

Câu hỏi: 3487

Câu hỏi số 15:

Khí cacbon monoxit là thành phần chính của 

Câu hỏi: 3488

Câu hỏi số 16:

Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm tan hết trong 200ml dung dịch chứa BaCl2 0,3 M vàBa(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 (ởđktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu hỏi: 3489

Câu hỏi số 17:

Để phân biệt 3 chất lỏng : benzen, stiren, toluen người ta dùng 

Câu hỏi: 3490

Câu hỏi số 18:

Nung nóng hoàn toàn 36,7 gam hẫn hơp NaNO3, Cu(NO3)2- Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ luợng O2 hòa tan không đáng kể). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là 

Câu hỏi: 3491

Câu hỏi số 19:

Đốt 12,27 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu trong không khí. Sau phản ứng thu được 16,51 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho V tác dụng với dung dịch xút thấy cần dùng tối đa l00ml dung dịch NaOH 1M. Thề tích hỗn hợp khí Z(gồm H2 và CO, đo ở đktc) cần dùng để phản ứng hết với hỗn hợp Y là

Câu hỏi: 3492

Câu hỏi số 20:

Cho hồn hợp X gồm X mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là

Câu hỏi: 3493

Câu hỏi số 21:

Cho 0,2 mol Al vào l00ml dung dịch chứa CuSO4 1,5M và Fe2(SO4)3 xM . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 12,4 gam hỗn hợp 2 kim loại Giá trị của x là 

Câu hỏi: 3614

Câu hỏi số 22:

Cho 8,64 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 200ml HNO3 loãng, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít 9M (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Nồng độ của dung dịch HNO3 đã sử dụng là 

Câu hỏi: 3615

Câu hỏi số 23:

Chỉ dùng hoá chất nào dưới đây có thể phân biệt được hai đồng phân khác chức có cùng công thức phân tử C3H8O ?

Câu hỏi: 3616

Câu hỏi số 24:

Trộn 2,7 gam Al vào 20 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp X. Hoà tan X trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,064 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Thành phần % khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu là

Câu hỏi: 3617

Câu hỏi số 25:

Cho phương trình hoá học: FeS04 + KMnO4 + KHSO4 —> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4+ H20 Tổng hệ sổ (số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong phương trình phán ứng là

Câu hỏi: 3618

Câu hỏi số 26:

Khi nói về kim loại kiềm, phát bĩểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi: 3619

Câu hỏi số 27:

Hoà tan 30 gam glyxin; trong 60ml etanol (D = 0,8 g/ml) rồi cho thêm từ khí HCl bão hoà, sau đó đun nóng khoảng 3 giờ. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh rồi trung hoà bằng amoniac thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 32,96 gam. Hiệu suất của phản ứng là

Câu hỏi: 3620

Câu hỏi số 28:

Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu được V lít (đktc) một chất khí duy nhất. Giả trị của V là

Câu hỏi: 3621

Câu hỏi số 29:

Cho một đinh sắt sạch vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl thấy có bọt khí thoát ra. Thêm tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch CuSO4 thấy bọt khí thoát ra nhanh và nhiều hơn do

Câu hỏi: 3622

Câu hỏi số 30:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3, ZnO và FeO vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít NO2 (đktc). Mặt khác nung m gam hỗn hợp X với khí CO thu được chất rắn Y và hỗn hợp khíZ. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu dược 15 gam kết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi: 3623

Câu hỏi số 31:

Cho các phát biểu sau: (a) Khi dổt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken. (b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon. (c) Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. (d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau. (e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hưởng nhất định. (g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử. Số phát biểu đúng là

Câu hỏi: 3624

Câu hỏi số 32:

Cho sơ đồ phản ứng : CaC03 —> CaC2 —> C2H2 —> vinylaxetilen —> CH2=CH-CH=CH2 —> cao su buna. Số phản ứng oxi hóa -khử trong sơ đồ trên là

Câu hỏi: 3625

Câu hỏi số 33:

Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử là C8H14C4. Khi thủy phân X trong môi trường kiềm thu được 1 muối và hỗn hợp hai ancol Y và Z. Phân tử ancol Z có số nguyên tử cacbon gấp đôi phân tử ancol Y. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Y cho 1 olefin còn Z cho 3 olefin là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân cis — trans). Công thức cấu tạo của X là

Câu hỏi: 3694

Câu hỏi số 34:

Trong các phân tử polime : tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tính bột (amilopcctin), poli(vinyl clorua), nhựa phenoifomanđehit những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là

Câu hỏi: 3695

Câu hỏi số 35:

Đổt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là

Câu hỏi: 3696

Câu hỏi số 36:

Khi điều chế ancol etylic thường chứa tạp chất anđehit fomic và andehit axetic. Để tách hết anđehit ra khỏi ancol người ta có thể dùng hoá chất là

Câu hỏi: 3697

Câu hỏi số 37:

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:          hs 15%           hs85%                  hs80% . Metan  \rightarrow  Axetilen    \rightarrow    Vinyl clorua   \rightarrow    PVC Muốn tổng hợp 1,0 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc) ?

Câu hỏi: 3833

Câu hỏi số 38:

Cho 7,1 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và (CHO)2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu đựợc 55,2 gam hỗn hợp rắn. Khối lượng (CHO)2 có trong X là

Câu hỏi: 3836

Câu hỏi số 39:

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một ariđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là

Câu hỏi: 3837

Câu hỏi số 40:

X có công thức phân tử là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,1 gam chất rắn. X là

Câu hỏi: 3838

Câu hỏi số 41:

Thủy phân hoàn toàn 10,0 gam một loại chất béo cần 1,2 gamNaOH. Từ 1,0 tấn chất béo trên đem nấu với NaOH thì lượng xà phòng nguyên chất thu được là

Câu hỏi: 3839

Câu hỏi số 42:

Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hoá bằng CuO (t°) tạo sản phẩm có phản ứng tráng bạc ?

Câu hỏi: 3840

Câu hỏi số 43:

Có bao nhiêu đồng phân mạch hở, đơn chức có công thức phân tử C4H8O2  tác dụng được với NaOH ?

Câu hỏi: 3841

Câu hỏi số 44:

Cho glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí cacbonic sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 38,5 gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trinh lên men đạt 87,5%, khối lượng glucozơ đã dùng là 

Câu hỏi: 3842

Câu hỏi số 45:

Đun nóng 0,1 mol X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của axit hữu cơ đa chức Y và9,2 gam ancol đơn chức Z. Cho ancol Zbay hơi ở 127°c và 600 mmHg sẽ chiếm thể tích là 8,32 lít. Công thức của X là 

Câu hỏi: 3843

Câu hỏi số 46:

Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại tơ clorin trong đó clo chiếm 17,53%. Trung bình 

Câu hỏi: 3844

Câu hỏi số 47:

X là một α-aminoaxit, có tỉ khối hơi so với He là 36,75. Lấy 7,35 gam X tác dụng với dung dịch HC1 0,5M thấy vừa hết 100ml, dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,75M đồng thời tạo thành 12,575 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

Câu hỏi: 3845

Câu hỏi số 48:

X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X bằng 90ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,7 gam chất rắn. Công thức X là

Câu hỏi: 3846

Câu hỏi số 49:

Một hỗn hợp gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 8,5 gam kết tủa. Công thức cấu tạo cùa X là

Câu hỏi: 3847