Câu hỏi số 1:

Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).

Câu hỏi: 50146

Câu hỏi số 2:

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có ý nghĩa như thế nào? 

Câu hỏi: 50173

Câu hỏi số 3:

Hãy phân tích quá trình chuyển hướng đi đến hoàn chỉnh chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng từ hội nghị Trung ương tháng 11 năm 1939 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941).

 

Câu hỏi: 50230

Câu hỏi số 4:

Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân của sự phát triển đó?

Câu hỏi: 50333

Câu hỏi số 5:

Nêu tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973.

Câu hỏi: 50361