Câu hỏi số 1:

Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất? 

Câu hỏi: 50420

Câu hỏi số 2:

Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam ngày 6 - 1 - 1930.

Câu hỏi: 50428

Câu hỏi số 3:

Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để đối phó với quân Pháp trong thời gian trước 06/03/1946 và từ 06/03/1946 đến trước 19/12/1946?

Câu hỏi: 50544

Câu hỏi số 4:

Nêu hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu hỏi: 50590

Câu hỏi số 5:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?

 

Câu hỏi: 50591