Câu hỏi số 1:

Trình bày bối cảnh lịch sử ra đời Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 - 12 - 1946)

Câu hỏi: 50047

Câu hỏi số 2:

Phân tích đường lối kháng chiến do Đảng ta xây dựng trong những năm đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)

Câu hỏi: 50054

Câu hỏi số 3:

Hoàn cảnh, mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Câu hỏi: 50092

Câu hỏi số 4:

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam? Nêu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu hỏi: 50104

Câu hỏi số 5:

Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã diễn ra như thế nào?

Câu hỏi: 50144