Câu 1: Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Những quan điểm về chiến lược giải phóng dân tộc được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị trong những năm 1920 – 1925 là gì?

Mã ID : 50825

Câu 2: Nêu tình hình nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991.

Mã ID : 50829

Câu 3: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

Mã ID : 50845

Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được họp trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.

Mã ID : 50850

Câu 5: Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã diễn ra như thế nào?

Mã ID : 50853