Câu hỏi số 1:

Biết công cần thiết để tăng tốc một cánh quạt từ trạng thái nghỉ đến khi có tốc độ góc 240 rad/s là 5760J. Momen quán tính của nó là:

Câu hỏi số 2:

Một sợi dây dài l=0,05m được gắn cố định 2 đầu. Kích thích cho dây dao động với tần số f=100 Hz thì thấy trên dây có 7 bụng sóng dừng. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu

Câu hỏi số 3:

Một bánh đà quay chậm dần đều , tại t=0 bánh đà có tốc độ góc 5 rad/s và gia tốc góc -0,25 rad/s. Chọn \small \varphi _{o}=0. Tính đến khi dừng lại thì số vòng bánh xe đã quay được là:

Câu hỏi số 4:

Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u=Uocos(20πt) (V). Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền được quãng đường bao nhiêu

Câu hỏi số 5:

Cho hiệu điện thế xoay chiều \small u=200\sqrt{2}cos(100\pi t)(V) . Cuộn dây có \small L=\frac{0,1}{\pi }H, điện trở r, tụ điện có điện dung C. Khi mạch chỉ có cuộn dây hay mạch gồm dây nối tiếp với tụ thì công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 2kW. Giá trị của điện dung C bằng bao nhiêu  

Câu hỏi số 6:

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ  A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x=A/2 là

Câu hỏi số 7:

Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng m=100g, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lò xo có chiều dài tự nhiên là 50cm. Khi dao động chiều dài biến đổi từ 58cm đến  62cm. Khi chiều dài lò xo l=59,5cm thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng bao nhiêu

Câu hỏi số 8:

Gọi λα và λβ lần lượt là bước sóng ứng với 2 vạch Hα và Hβ trong dãy Banme, λ1 là bước sóng của vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Pasen. λα, λβ, λ1 liên hệ theo công thức nào

Câu hỏi số 9:

Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 là 4,5 mm. Khoảng cách 2 khe a=1 mm. Khoảng cách đến màn D=1,5m. Bước sóng ánh sáng là bao nhiêu

Câu hỏi số 10:

Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với 2 nguồn kết hợp ngược pha S1 và S2. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất trạng thái dao động của những điểm nằm yên trên đường trung trực của S1S2

Câu hỏi số 11:

Một sóng có tần số góc 110 rad/s và bước sóng 1,8m. Tốc độ truyền của sóng là bao nhiêu

Câu hỏi số 12:

Một mạch dao động LC đang bức xạ sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải

Câu hỏi số 13:

Nói về máy phát điện xoay chiều ba pha, hãy chọn phát biểu sai

Câu hỏi số 14:

Mạch LC dao động tự do, có điện tích cực đại trên bản tụ là 10-6C dòng điện cực đại qua mạch là 10A. Tìm bước sóng mà mạch có thể thu được

Câu hỏi số 15:

Đặt hiệu điện thế  \small u=U\sqrt{2}cos\omega t (U,ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Độ tự cảm và điện trở giũ không đổi. Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ đạt cực đại. Khi đó ta có biểu thức:

Câu hỏi số 16:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x=A cos(ωt+ϕ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là:

Câu hỏi số 17:

Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T=3,6 ngày. Tại thời điểm ban đầu có 1,2g \small _{86}^{222}Rn , sau khoảng thời gian t=1,4T số nguyên tử  \small _{86}^{222}Rn còn lại là bao nhiêu

Câu hỏi số 18:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Biết R=10\small \Omega, cuộn cảm thuần có \small L=\frac{1}{10\pi } (H), tụ điện có \small C=\frac{10^{-3}}{2\pi }(F) và điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm thuần  là \small U_{L}=20\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

Câu hỏi số 19:

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi số 20:

Tác dụng của momen lực 18Nm lên bánh xe có momen quán tính 3kg.m2. Nếu bánh xe quay từ nghỉ thì sau 20s nó có dộng năng là

Câu hỏi số 21:

Một sàn quay hình trụ có khối lượng 40kg và có bán kính 1m. Sàn bắt đầu quay nhờ có 1 lực không đổi, nằm ngang F= 60N tác dụng vào sàn theo phương tiếp tuyến với mép sàn. Tại thời điểm t=10s, động năng của sàn là

Câu hỏi số 22:

Kim loại dùng làm Catot của một tế bào quang điện có công thoát electron là Ao=2,2 eV. Chiếu vào catot một bức xạ điện từ có bước sóng λ. Muốn triệt tiêu dòng điện quang người ta phải đặt vào anot và catot một hiệu điện thế hãm Uh=0,4 V. Hãy tính giới hạn quang điện λ0 của kim loại

Câu hỏi số 23:

Chọn phát biểu sai: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp xảy ra khi 

Câu hỏi số 24:

Nếu do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử \small _{Z}^{A}X biến đổi thành hạt nhân nguyên tử \small _{Z-1}^{A}Y thì hạt nhân \small _{Z}^{A}X đã bị phân rã  

Câu hỏi số 25:

Hiện tượng quang điện là hiện tượng

Câu hỏi số 26:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=1mm, từ hai khe đến màn D= 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng của ánh sáng là bao nhiêu

Câu hỏi số 27:

Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế \small u= 30\sqrt{2}cos(100\pi t ) (V) . Điều chỉnh C để hiệu điện thế trên hai bản tụ đạt giá trị cực đại và bằng 50 V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây khi đó bằng bao nhiêu

Câu hỏi số 28:

Kim loại dùng làm catot của tế bào quang điện có công thoát electron là 2,5 eV. Chiếu vào catot bức xạ có tần số f=1,5.1015 Hz. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện bằng bao nhiêu

Câu hỏi số 29:

Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở R=100Ω, L là thuần cảm, tụ C biến đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế \small u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V) . Khi C tăng lên 2 lần thì giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện như cũ nhưng pha của I thay đổi một góc π/2. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch khi chưa tăng C là

Câu hỏi số 30:

Mạch LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C=5µF và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L= 50 mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V. Khi hiệu điện thế trên tụ là 4V thì năng lượng điện trường , năng lượng từ trường là bao nhiêu

Câu hỏi số 31:

Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện \small C=\frac{10^{-4}}{\pi }F, cuộn dây thuần cảm \small L=\frac{1}{10\pi }Hmắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện là \small i= 4cos(100\pi t)(A) . Biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch ấy là bao nhiêu

Câu hỏi số 32:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe a= 2mm, giữa hai khe và màn D= 1m. Khi dùng bức xạ có bước sóng λ1 thì khoảng vân là i1=0,2 mm. Khi dung bức xạ có bước sóng λ21 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 ta quan sát được một vân sáng bậc k của bức xạ λ2. Tính  λ2.

Câu hỏi số 33:

Trong thí nghiệm giao thoa với hai lăng kính thủy tinh giống nhau, chiết suất n=1,5, góc chiết quang A=100 chung đáy. Nguồn sáng điểm S nằm trong mặt phẳng đáy chung, cách hai lăng kính d= 40 cm, phát áng sáng đơn sắc λ=500 nm. Màn E cách hai lăng kính d’= 80 cm. Cho I’= 3.104 rad. Khoảng vân quan sát được trên màn

Câu hỏi số 34:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,75 µm. Biết khoảng cách giữa hai khe a=1,5 mm, từ hai khe đến màn D=2m. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 cùng một pha

Câu hỏi số 35:

Một mạch dao động gồm cuộn cảm L=2 mH và một tụ xoay Cx. Tìm giá trị của Cx để chu kì riêng của mạch là T=1 µs

Câu hỏi số 36:

Người ta dựa vào tính chất của quang phổ nào sau đây của vật phát sáng để xác định nhiệt độ của vật

Câu hỏi số 37:

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=800Ω, nối tiếp vứi tụ điện C=5,3 µm rồi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 220V- 50Hz. Cường độ dòng điện đi qua đoạn mạch bằng bao nhiêu

Câu hỏi số 38:

Khối lượng riêng trung bình của Trái Đất và khối lượng riêng của vỏ Trái Đất lần lượt có giá trị xấp xỉ bằng 

Câu hỏi số 39:

Một lò xo treo thẳng đứng có k= 20N/m, khối lượng m=200g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên một đoạn 5cm rồi buông tay nhẹ. Lấy g=10m/s2. Chọn chiều hướng xuống. Giá trị cực đại của lực phục hồi và lực đàn hồi là

Câu hỏi số 40:

Một vỏ cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hòa về điện. Chiếu chum tia X vào vỏ cầu này một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó vỏ cầu sinh ra

Câu hỏi số 41:

Đồng vị phóng xạ \small _{17}^{27}Sichuyển thành\small _{13}^{27}Al đã phóng ra

Câu hỏi số 42:

\small _{92}^{238}Usau nhiều lần phóng xạ hạt α và β- biến thành chì \small _{82}^{206}Pb. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T=4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani không chì. Nếu hiện tượng này tỉ lệ các khối lượng của U238 và Pb206 là 37 thì tuổi năm của đá ấy là bao nhiêu năm

Câu hỏi số 43:

Một điện trở được mắc vào nguồn điện xoay chiều thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Hỏi khi mắc điện trở nối tiếp với một điôt lí tưởng rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là bao nhiêu

Câu hỏi số 44:

Cho hiệu điện thế xoay chiều \small u=200\sqrt{2}cos100\pi t (V). Cuộn dây có \small L=\frac{0,1}{\pi }H , điện trở r, tụ điện có điện dung C . Khi mạch chỉ có cuộn dây hay mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ thì công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 2kW. Giá trị của điện trở r bằng bao nhiêu

Câu hỏi số 45:

Trong một mạch dao động điện từ, khi dung tụ điện có điện dung C­1 thì tần số riêng của mạch là f­1= 30 kHz, khi dung tụ điện C2 thì tần số riêng của mạch là f2= 40 kHz. Nếu mạch này dung 2 tụ C1 và C2 nối tiếp thì tần số riêng của mạch là bao nhiêu

Câu hỏi số 46:

Tìm khẳng định sai khi nói về dòng điện xoay chiều

Câu hỏi số 47:

Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động tự do điều hòa thì đồ thị sẽ là đường gì

Câu hỏi số 48:

Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng

Câu hỏi số 49:

Con lắc đơn có khối lượng m= 200g, chiều dài l=40 cm, dao dộng tại nơi có g= 10m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo= 600 rồi thả không vận tốc ban đầu. Độ lớn vận tốc của vật lúc lực căng dây  bằng 4N là bao nhiêu

Câu hỏi số 50:

Một hạt nhân phóng xạ bị phân rã đã phát ra hạt α. Sau phân rã động năng của hạt α