Câu hỏi số 1:

Cho đoạn mạch RLC, giữa hai đầu của một đoạn mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế xoay chiều u = 50√2cos(100πt + \frac{\pi }{6}) V. Cuộn dây có điện trở thuần r = 100Ω và độ tự cảm L = \frac{1}{\pi } H, tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ điện bằng C1 thì cường độ dòng hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại và bằng 0,1A. Giá trị của R và C1 lần lượt bằng:

Câu hỏi số 2:

Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là:

Câu hỏi số 3:

Gọi \tau là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử giảm đi e lần, Sau thời gian 0,51\tau số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu ?

Câu hỏi số 4:

Trên mặt hồ rất rộng, vào buổi tối, một ngọn sóng dao động với phương trình u = 2cos(8πt - \frac{\pi }{2}) (cm). Một cái phao nổi trên mặt nước. Người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,25s một lần. Khi đó người quan sát sẽ thấy cái phao.

Câu hỏi số 5:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 100pF và một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = 100mH. Tụ được tích điện đến hiệu điện thế U = 12V, sau đó tụ phóng điện trong mạch. Cho π2 = 10, gốc thời gian lúc dòng điện đạt cực đại. Biểu thức mô tả năng lượng từ trong mạch là:

Câu hỏi số 6:

Nhận xét nào sau đây là đúng về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:

Câu hỏi số 7:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA  = 3cos(40πt + \frac{\pi }{6})  (cm); uB = 4cos(40πt + \frac{2\pi }{3}) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là:

Câu hỏi số 8:

Chọn câu sai : Sóng điện từ:

Câu hỏi số 9:

Hạt nhân _{88}^{226}\textrm{Ra} là chất phóng xạ α với chu kì bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất là 2,5Ci. Thể tích khí hêli trong điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian 15 ngày là:

Câu hỏi số 10:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang có khối lượng m = 100 g, độ cứng k = 10 N/m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một khoảng 2 cm rồi truyền cho vật một tốc độ 20 cm/s theo phương dao động. Biên độ dao động của vật là:

Câu hỏi số 11:

Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biến thiên, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Mắc vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Điều chỉnh điện dung để điện áp hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại URmax. Khi đó:

Câu hỏi số 12:

Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng λ1 và λ2 với λ1 = 2λ2 vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là λ0.  Mối quan hệ giữa bước sóng  λ1 và giới hạn quang điện λ0 là?

Câu hỏi số 13:

Cho ba dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x1 = 3cos(3πt) (cm), x2 = - 3sin(3πt) (cm), x3 = 3√2cos(3πt - \frac{\pi }{4}) (cm). Dao động tổng hợp x = x1 + x2 + x3 có dạng:

Câu hỏi số 14:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = Iocos(100πt + \frac{\pi }{12}) (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = Iocos(100πt - \frac{\pi }{4}) (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là:

Câu hỏi số 15:

Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang phát quang?

Câu hỏi số 16:

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt x= Acos(ωt + \frac{\pi }{2}) cm và x= Bcos(ωt - \frac{\pi }{3}) cm . Biết phương trình dao động tổng hợp x = 5cos(ωt + φ) cm. Biên độ A của dao động thành phần x1 có giá trị cực đại khi B bằng:

Câu hỏi số 17:

Đặt một điện áp xoay chiều u = 120√2cos(100πt +\frac{\pi }{3}) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có điện dung C = \frac{10^{3}}{2\pi } µF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là:

Câu hỏi số 18:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc 0,64μm. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, từ mặt phẳng của hai khe đến màn là 3m. Trên trường giao thoa rộng  9,6mm có bao nhiêu vân sáng. 

Câu hỏi số 19:

Hạt nhân hêli (_{2}^{4}\textrm{He}) có năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (_{3}^{7}\textrm{Li} ) có năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (D) có năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự giảm dần về tính bền vững của ba hạt nhân này.

Câu hỏi số 20:

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động ngược pha với tần số 20 Hz. Tại điểm M cách nguồn những khoảng d= 30m và d= 26m sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Câu hỏi số 21:

Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy quang phổ lăng kính? 

Câu hỏi số 22:

Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T1, chất phóng xạ Y có chu kỳ bán rã  T2. Biết T2 = 2T1. Trong cùng 1 khoảng thời gian,nếu chất phóng xạ Y có số hạt nhân còn lại bằng \frac{1}{4} số hạt nhân Y ban đầu thì số hạt nhân X bị phân rã bằng:

Câu hỏi số 23:

Một nguồn âm S có công suất P, sóng âm lan truyền theo mọi phía. Mức cường độ âm tại điểm cách S 20 m là 100 dB. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Cường độ âm tại điểm cách S 2m là :

Câu hỏi số 24:

Một mạch dao động gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi Imax là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Qmax và Imax là:

Câu hỏi số 25:

Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} phóng xạ và biến thành một hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y} bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X}, sau 3 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là:

Câu hỏi số 26:

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = \frac{1}{4\pi ^{2}f^{2}}. Khi thay đổi R thì:

Câu hỏi số 27:

Trong quang phổ Hydro, các bức xạ trong dãy Banme thuộc vùng ?

Câu hỏi số 28:

Có hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi, có chiều dài hơn kém nhau 64 cm. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 25 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Cho g = 10m/s2.Chu kỳ dao động của con lắc thứ nhất là:

Câu hỏi số 29:

Cho mạch điện AB có hiệu điện thế không đổi gồm có biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi U1, U2 , U3 lần lượt là hiệu điện thế hiệu dụng trên R, L và C. Biết khi U1 = 100V, U2 = 200V, U3 = 100 V. Điều chỉnh R để U1 = 80V, lúc ấy U2 có giá trị:

Câu hỏi số 30:

Người ta lần lượt chiếu hai bức xạ vào bề mặt một kim loại có công thoát A = 2 eV. Năng lượng phôton của hai bức xạ này là 2,5 eV và 3,5 eV. Tỉ số động năng cực đại của các electron quang điện tương ứng trong hai lần chiếu là :

Câu hỏi số 31:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(4πt + \frac{\pi }{3}) cm. Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất là:

Câu hỏi số 32:

Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở hoạt động R= 100Ω và cảm kháng ZL1 = 100Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch MB gồm tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở hoạt động R= 100Ω  và cảm kháng ZL2 = 200Ω. Để  UAB = UAM+ UMB thì ZC bằng:

Câu hỏi số 33:

Ánh sáng vàng trong chân không có bước sóng là 590 nm, khi chiếu nó vào trong thủy tinh thì có vận tốc là 2,4.108 m/s. Bước sóng của ánh sáng đó trong thủy tinh là:

Câu hỏi số 34:

Phân tích một tượng gỗ cổ (đồ cổ) người ta thấy rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của tượng gỗ đó. Đồng vị 14C có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ là :

Câu hỏi số 35:

Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có điện áp u = U0cosωt (V) thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là φ1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30V. Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ C'= 3C thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là φ2\frac{\pi }{2} - φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biên độ U0 = ?

Câu hỏi số 36:

Người ta tạo ra tia X bằng cách:

Câu hỏi số 37:

Hạt nhân _{6}^{14}\textrm{C} là một chất phóng xạ β-, nó có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu thì lượng chất phóng xạ của mẫu chỉ còn bằng \frac{1}{8} lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó? Chọn đáp án đúng sau đây:

Câu hỏi số 38:

Chọn phát biểu đúng khi nói về đặc trưng sinh lý của âm:

Câu hỏi: 6417

Câu hỏi số 39:

Bốn khung dao động điện từ có các cuộn cảm giống hệt nhau, còn các tụ điện thì khác nhau. Điện dung của tụ điện trong khung thứ nhất là C1, của khung thứ hai là C2 < C1, của khung thứ ba là bộ tụ điện gồm C1, C2 ghép nối tiếp, của khung thứ tư là bộ tụ điện gồm C1, C2 ghép song song. Tần số dao động riêng của khung thứ ba là f= 5MHz, của khung thứ tư là f= 2,4MHz. Hỏi khung thứ nhất và thứ hai có thể bắt được các sóng có bước sóng lần lượt là λ1 và λ2 bằng bao nhiêu? Cho c = 3.108m/s.

Câu hỏi số 40:

Cho phản ứng hạt nhân: _{1}^{2}\textrm{D}+_{1}^{3}\textrm{T}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+n. Cho biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân D, T, He lần lượt là Δm= 0,0024u; Δm= 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

Câu hỏi số 41:

Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 gam và lò xo có độ cứng 400 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hoà cưỡng bức với biên độ Fo và tần số f1 = 12 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 và tăng tần số ngoại lực đến giá trị f2 = 15 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. So sánh A1 và A2.  

Câu hỏi số 42:

Trong nguyên tử hiđrô, khi electron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ1, khi electron nhảy  từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Nhận xét nào sau đây về quan hệ giữa λ1 và λ2 là đúng?

Câu hỏi số 43:

Một con lắc đơn dao động điều hòa ở mặt đất, nhiệt độ 300C. Đưa lên cao 640m chu kỳ dao động của con lắc vẫn không đổi. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc α = 2.10-5 K-1, cho bán kính trái đất là 6400 km. Nhiệt độ ở độ cao đó là:

Câu hỏi số 44:

Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm một biến trở R, một tụ điện có dung kháng ZC, một cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL ≠ ZC. Điện áp giữa hai đầu mạch điện là u = U0cosωt. Để công suất nhiệt của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pmax thì phải điều chỉnh biến trở có giá trị R’ bằng:

Câu hỏi số 45:

Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,3µm  vào ca tốt của tế bào quang điện thì được một dòng quang điện bão hòa. Biết công suất của nguồn bức xạ ánh sáng là 3 W, hiệu suất lượng tử là 1%. Tính cường độ dòng quang điện bão hòa?

Câu hỏi số 46:

Gốc thời gian được chọn vào lúc nào nếu phương trình dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + \frac{\pi }{2}) ?

Câu hỏi số 47:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp u = 60√2cos(25πt + \frac{\pi }{6}) (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i = 2√2cos(25πt + \frac{\pi }{3}) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng?

Câu hỏi số 48:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,42 μm (màu tím); λ2 = 0,56 μm (màu lục); λ3 = 0,7 μm (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là :

Câu hỏi số 49:

Một vật dao động điều hoà cứ sau \frac{1}{8} s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 50:

Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft)  với f thay đổi được. Khi f = f1 = 36Hz và f = f2 = 64Hz  thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 55Hz  thì công suất tiêu thụ của mạch là P3, khi f = f4 = 50Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P4. So sánh các công suất ta có :

Câu hỏi số 51:

Bánh đà một động cơ quay nhanh dần đều, từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ 100 rad/s đã quay được góc 200 rad. Thời gian từ lúc bắt đầu quay đến khi bánh đà có tốc độ 3000 vòng/phút là:

Câu hỏi số 52:

Khi nói về momen động lượng, ta có kết luận:

Câu hỏi số 53:

Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,3 µm  vào ca tốt của tế bào quang điện thì được một dòng quang điện bão hòa. Biết công suất của nguồn bức xạ ánh sáng là 3 W, hiệu suất lượng tử là 1%. Tính cường độ dòng quang điện bão hòa?

Câu hỏi số 54:

Một vật dao động điều hoà cứ sau \frac{1}{8} s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 55:

Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 gam và lò xo có độ cứng 400 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hoà cưỡng bức với biên độ Fo và tần số f1 = 12 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 và tăng tần số ngoại lực đến giá trị f2 = 15 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. So sánh A1 và A2

Câu hỏi số 56:

Trong nguyên tử hiđrô, khi electron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ1, khi electron nhảy  từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Nhận xét nào sau đây về quan hệ giữa λ1 và λ2 là đúng?

Câu hỏi số 57:

Kim giờ một đồng hồ có chiều dài bằng \frac{3}{4} chiều dài kim phút. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là:

Câu hỏi số 58:

Một con lắc vật lí có khối lượng m = 2kg, momen quán tính I = 0,3 kg.m2, dao động nhỏ tại nơi có g = 9,8 m/sxung quanh trục nằm ngang với khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm d = 20 cm. Chu kỳ dao động của con lắc bằng?

Câu hỏi số 59:

Một bánh xe có mô men quán tính 1kg.m2 đối với một trục quay cố định. Bánh xe đang đứng yên thì chịu một momen lực 30 Nm. Bỏ qua mọi lực cản. Sau 4s kể từ khi chịu tác dụng của momen lực, động năng quay của bánh xe thu được là: