Câu hỏi số 1:

ADN có chức năng

Câu hỏi số 2:

Một gen có chiều dài 0,408 micrômet và có A = 900, sau khi đột biến chiều dài của gen vẫnkhông thay đổi nhưng số liên kết hiđrô của gen là 2703. Loại đột biến đã phát sinh là.

Câu hỏi số 3:

Ở đậu Hà Lan, khi lai giữa đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh được Fđồng loạt hạtvàng ; F2 thu được tỉ lệ \frac{3}{4} hạt vàng và \frac{1}{4} hạt xanh. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3 . Xác suất để chọn ngẫu nhiên được một cây hạt vàng là dị hợp tử ở F3 là bao nhiêu?

Câu hỏi số 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến lặp đoạn?

Câu hỏi số 5:

Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là

Câu hỏi số 6:

Gen có chiều dài 2550Å và có 1900 liên kết hyđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sao 4 lần là:

Câu hỏi số 7:

Người ta dựa vào dạng đột biến nào để xác định vị trí của gen trên NST?

Câu hỏi số 8:

Điều kiện nghiệm đúng định luật phân li của Menđen là

Câu hỏi số 9:

Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt tròn; gen B quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt chín muộn. Cho cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn đời con thu được 3600 cây, trong đó có 144 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến, hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây ở đời con có kiểu hình hạt dài, chín muộn là bao nhiêu?

Câu hỏi số 10:

Xét cặp gen dị hợp Bb nằm trên một cặp NST tương đồng. Mỗi gen đều có 60 vòng xoắn. Gen B chứa 35% Ađênin, gen b có 4 loại đơn phân bằng nhau. Cho hai cây có cùng kiểu gen nói trên giao phấn, trong số các hợp tử F1 xuất hiện loại hợp tử chứa 1080 Guanin. Kiểu gen của loại hợp tử trên là:

Câu hỏi số 11:

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

Câu hỏi: 33018

Câu hỏi số 12:

Cho biết các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn. Phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe cho thế hệ sau với kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn với tỉ lệ

Câu hỏi: 33019

Câu hỏi số 13:

Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD x aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ

Câu hỏi: 33023

Câu hỏi số 14:

Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng gì ?

Câu hỏi số 15:

Sự trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:

Câu hỏi số 16:

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBB. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

Câu hỏi: 33036

Câu hỏi số 17:

Điều nào sau đây là không đúng về quy luật hoán vị gen:

Câu hỏi số 18:

Một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân bình thường để tạo trứng, theo lí thuyết số loại trứng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?

Câu hỏi số 19:

Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc NST ở hai NST thuộc hai cặp NST tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết tỉ lệ giao tử mang NST đột biến trong tổng số giao tử tạo ra là

Câu hỏi: 33237

Câu hỏi số 20:

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực sợi nhiễm sắc của NST có đường kính là

Câu hỏi số 21:

Cho lai hai dòng lúa mì: P ♂AaBB × ♀Aabb. Biết hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Nhận định không đúng là

Câu hỏi: 33239

Câu hỏi số 22:

Một loài có 2n = 24. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 7200 mạch pôlinuclêôtit mới.Số lần nguyên phân của các tế bào là :

Câu hỏi: 33240

Câu hỏi số 23:

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:

Câu hỏi: 33241

Câu hỏi số 24:

 Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo ra được 30 mạch polinucleotit mới. Xét các kết luận sau đây:

1- Nếu diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì tất cả các ADN con đều có cấu trúc giống nhau.

2- Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 15 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

3- Phân tử ADN nói trên đã nhân đôi 4 lần liên tiếp.

4- Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

Có bao nhiêu kết luận đúng ?        

Câu hỏi số 25:

Một gen có 150 chu kì xoắn và G = 600. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, cần môi trường nội bào cung cấp số lượng nuclêôtit thuộc mỗi loại là

Câu hỏi số 26: Thông hiểu

Cho biết không xảy ra đột biến, Tính theo lí thuyết, xác suất sinh con mang 3 alen trội của một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBBDdEe × AaBbddEe là