Câu hỏi số 1:

a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = \frac{1}{4}x4 – 2x2 + 3.b) Tìm m để phương trình sau có 8 nghiệm phân biệt |x4 – 8x2 + 12| = m.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình:  \frac{1}{2sinx} + tan(2x - \frac{\pi}{2}) = \frac{cos3x-1}{sin2x}

Câu hỏi số 3:

Giải bất phương trình log2\frac{4(x+1)}{\sqrt{x}+2} > 2(x - √x).

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I = \int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{3cos^{2}x+sinxcosx-1}

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp SABC có cạnh bên bằng nhau và có đáy là tam giác vuông tại A. Biết rằng khoảng cách từ S đến (ABC) bằng a, khoảng cách từ B đến ( SAC) bằng \frac{2a}{3}, diện tích của tam giác SAC bằng 2a2 . Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón S, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu hỏi số 6:

Cho các số thực không âm x , y, z thỏa mãn điều kiện x2 + y2 + z2  ≤ 3y.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = \frac{1}{(x+1)^{2}} +\frac{4}{(y+2)^{2}} + \frac{8}{(z+3)^{2}}

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có đường phân giác trong BD: x – y + 2 = 0, đường cao CH: 4x + 3y + 6 = 0. Biết rằng O là chân đường vuông góc của A lên BC. Tìm tọa độ đỉnh A.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 + 2x + 4y + 4z = 0.Viết phương trình (P) chứa đường thẳng ∆: \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3.

Câu hỏi số 9:

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển theo nhị thức Niutơn biểu thức A = (x√x + \frac{2}{\sqrt{x}})n, (x > 0), trong đó n là số nguyên dương thỏa mãn 2n + A_{n}^{2} + 3C_{n}^{n-2} = A_{n+1}^{2} + C_{n+1}^{3}(  A_{n}^{k}; C_{n}^{k} lần lượt là số chỉnh hợp, số tổ hợp chập k của n phần tử).

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có A(-2;-3), đường cao CH và đường trung tuyến BM lần lượt có phương trình là x + 3y -1 =0 và 5x +y -3 =0. Tìm tọa độ các đỉnh B và C.

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : ( x -1)2 + (y – 2)2 + ( z + 2)2 =25.Viết phương trình (P) chứa đường thẳng ∆: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+5}{-4}và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 4.

Câu hỏi số 12:

Viết số phức z dưới dạng lượng giác biết rằng |z -1| = |z - √3i| và i\bar{z} có một acgumen là \frac{\pi}{6}.