Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = \frac{x+1}{x-2}(C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của  hàm số đã cho. 2.Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) biết rằng mỗi tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích S = \frac{1}{6}

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình(sin3x - 2sinx)\left( 2cosx-\frac{1}{cosx}\right ) = 3tanx

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình \sqrt{x+1}+\sqrt{2x+3} = x2 - x - 1

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I = \int_{1}^{3}\frac{1+x\left ( 1+lnx \right )}{x\left ( x+1 \right )^{2}}.dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a,cạnh bên bằng a√3. Gọi D,E lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tính thể tích khối chóp B'A'C' ED và chứng minh rằng B'O ⊥ (A'C' ED),trong đó ) là tâm của mặt bên (ACC' A').

Câu hỏi số 6:

Cho các số dương x, y, z thỏa mãn x2 + y2 + z2 = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = (  \frac{x+2\sqrt{xy}+z}{x+1} )2 + ( \frac{y+2\sqrt{yz}+x}{y+1} )2 + (\frac{z+2\sqrt{zx}+y}{z+1}  )2 .

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho elip (E) có phương trình chính tắc (E): \frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}} = 1 (a > b > 0). Biết rằng elip (E) có độ dài trục bé bằng 6 và tâm sai bằng \frac{4}{5}. Viết phương trình đường thẳng song song với trục tung và cắt elip đã cho theo một đoạn thẳng có độ dài bằng 4.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxy cho hai mặt phẳng (P): x – 2y + z – 4 = 0 ,  (Q): x + 2y - 2z + 4 = 0 và đường thẳng d : \frac{x-1}{}1  =  \frac{y-2}{1}  =  \frac{z-1}{2}. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q), đồng thời song song với d.

Câu hỏi số 9:

Tìm số phức z thỏa mãn |z - 3i| = |1 -i\overline{z}| và z - \frac{9}{z} là số ảo 

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho parabol (P): y2 = 2x và đường thẳng dm : 2mx - 2y -m = o (m ≠ 0). Gọi M,N là giao điểm của dm và (P). Chứng minh rằng với mọi m, đường tròn đường kính MN luôn tiếp xúc với đường chuẩn của (P).

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho điểm M(3;-1;1), mặt phẳng (P) : x +  y  +  z – 7 = 0   và đương thẳng ∆: \frac{x-5}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}. Tìm điểm đối A ∈ (P) sao cho AM ⊥ ∆ và khoảng cách từ A đến đường thẳng ∆ bằng √66

Câu hỏi số 12:

Cho hàm số y = \frac{x^{2}+x+2}{x} có đồ thị (H). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số. 2. Tìm a sao cho đường thẳng y = ax + 1 cắt (H) tại hai điểm A,B nằm trên hai nhánh khác nhau của (H) sao cho độ dài AB nhỏ nhất