Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = \frac{-x+1}{x-2}. (1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. (2). Tìm trên đồ thị các điểm A, B sao cho độ dài AB = 4 và đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y = x

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: \frac{cosx+sin^{3}x}{sinx-sin^{2}x} = 1 + sinx + cotx

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{2}y+xy^{2}+x+y+xy=11\\ 3x^{2}y-xy^{2}+3x-y+xy=17 \end{matrix}\right. (x, y ∈ \mathbb{R})

Câu hỏi số 4:

Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = (x - 1)\sqrt[3]{3-4x} và trục hoành

Câu hỏi số 5:

Cho x, y, z là các số thực không âm phân biệt. Chứng minh rằng \frac{x+y}{(x-y)^{2}} + \frac{y+z}{(y-z)^{2}} + \frac{z+x}{(z-x)^{2}} ≥ \frac{9}{x+y+z}

Câu hỏi: 2374

Câu hỏi số 6:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho đường thẳng d: x - 2y + 2 = 0 và đường tròn (C): (x – 1)2 + (y – 1)2= 10. Lập phương trình đường thẳng ∆ tiếp xúc với đường tròn (C) và tạo với đường thẳng d một góc bằng 450.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (5 ; -7 ; 1) và đường thẳng ∆: \frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-3}{-3}. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A, cắt và tạo với đường thẳng ∆ một góc 600

Câu hỏi số 8:

Tìm tập hợp điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức w = 2z + 3 - i, biết rằng |2z + i|2 ≤ 3z.\overline{z} + 1

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác nội tiếp đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 4y – 8 = 0. Biết rằng đỉnh B thuộc tia Ox, đường cao vẽ từ A nằm trên đường thẳng d : 5x + y = 0. Tìm tọa độ A, B, C biết rằng điểm A có tung độ là một số nguyên

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ có phương trình ∆: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-1}. Viết phương trình mặt phẳng (P) chưa đường thẳng ∆, biết rằng (P) tạo với các trục Oy, Oz những góc bằng nhau.

Câu hỏi số 11:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3^{x}+3^{1-y}=4\\ \frac{1}{2}log_{3}x^{2}-log_{3} y=0 \end{matrix}\right.