Câu hỏi số 1:

Giải phương trình:  cos2 (x + \frac{\pi }{3}) + sin2 (x + \frac{\pi }{6}) = 2sinx - \frac{1}{4}

Câu hỏi số 2:

Giải bất phương trình:  log7 (x2 + x + 1) ≥ log2 x

Câu hỏi số 3:

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc phẳng nhị diện cạnh SC bằng 120 . Tính thể tích của hình chóp.

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân:  I = \int_{0}^{\frac{\pi }{2}}\frac{cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )}{4-3sin2x}dx

Câu hỏi số 5:

Giả sử x, y, z là các số thực thoả mãn x + y + z = 6. Chứng minh rằng: 8x  + 8y  + 8z  \geq 4x+1 + 4y+1 + 4z+1  Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu hỏi số 6:

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng có phương trình: d1 : x + y + 1 = 0 d2 : 2x - y - 1 = 0 Lập phương trình đường thẳng qua điểm M( 1 ; -1 ) cắt d1 , d2  tương ứng tại A và B sao cho: 2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{0}

Câu hỏi số 7:

Trong không gian cho mặt phẳng Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y - 2z + 1 = 0 và hai điểm A(1; 7; -1), B(4; 2; 0). Lập phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng (P)

Câu hỏi số 8:

Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: |z + 1 - 2i| = |\overline{z} + 3 +4i| và \frac{z-2i}{\overline{z}+i} là một số ảo

Câu hỏi: 1154

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn có phương trình (C): x2 + y2 – 2x + 1 = 0 và  điểm M(4 ; 3). Chứng tỏ rằng qua M có hai tiếp tuyến với (C) và giả sử A, B là hai điểm tiếp xúc. Lập phương trình đường thẳng đi qua A, B.

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) có phương trình: 2x - y - 2z - 12 = 0 và hai điểm A(2 ; 1 ; 4), B(1 ; 1 ; 3). Tìm tập hợp các điểm M trên (P) sao cho diện tích của tam giác MAB có giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi số 11:

Người ta sử dụng 5 cuốn sách tiếng Anh, 6 cuốn tiếng Pháp, 7 cuốn tiếng Nhật (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm giải thưởng cho 9 học sinh, mỗi học sinh được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 9 học sinh trên chó hai bạn Lan và Nam. Tìm sác xuất để hai bạn Lan và Nam có giải thưởng giống nhau.