Câu hỏi số 1:

Giải phương trình   cos^{2}\left ( x +\frac{\pi }{3} \right )+ sin^{2}\left ( x+\frac{\pi }{6} \right )= 2sinx -\frac{1}{4}

Câu hỏi: 3347

Câu hỏi số 2:

Giải bất phương trình:                                     log7( x2 + x +1) ≥ log2x

Câu hỏi số 3:

Tính tích phân sau:              I=\dpi{80} \int_{0}^\frac{\pi }{2}{\frac{cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )}{4-3sin2x}}.dx

Câu hỏi số 4:

Giả sử x, y, z là các số thực thỏa mãn x + y + z = 6.   Chứng minh rằng:                                     8x + 8y + 8z ≥ 4x+1 + 4y+1 + 4z+1. Dấu bất đẳng thức xảy ra khi nào? 

Câu hỏi số 5:

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng có phương trình:                                                       d1: x + y + 1 = 0;                                                       d2: 2x – y – 1 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1 ; -1) cắt d1, d2 tương ứng tại A, B sao cho:                                                     \dpi{80} 2\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}

Câu hỏi số 6:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0 và hai điểm A(1; 7;-1), B(4; 2; 0). Lập phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng (P).  

Câu hỏi số 7:

Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:          |z +1 -2i|= |\dpi{100} \bar{z}+ 3 + 4i|   và \dpi{100} \frac{z - 2i}{\bar{z}+ 1} là 1 số ảo.  

Câu hỏi số 8:

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn có phương trình (C): x2 + y2 – 2x + 4y + 1 = 0 và điểm M(4 ; 3). Chứng tỏ rằng qua M  có hai tiếp tuyến với (C) và giả sử A, B là hai điểm tiếp xúc. Lập phương trình đường thẳng đi qua A, B.

Câu hỏi số 9:

Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình: 2x – y – 2z – 12 = 0 và hai điểm A(2; 1; 4), B(1; 1; 3). Tìm tập hợp tất cả các điểm M trên (P) sao cho diện tích của tam giác  MAB có giá trị nhỏ nhất.  

Câu hỏi số 10:

  Người ta sử dụng 5 cuốn sách tiếng Anh, 6 cuốn tiếng Pháp, 7 cuốn tiếng Nhật (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm giải thưởng cho 9 học sinh, mỗi học sinh được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 9 học sinh trên có hai bạn Lan và Nam. Tìm xác suất để hai bạn Lan và Nam có giải thưởng giống nhau.