Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = x4 – mx2 + m (Cm), m là tham số. (1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 4 (2). Tìm tất cả giá trị của m sao cho (Cm) tiếp xúc với đường thẳng d : y = 1

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: sin4 x + cos4 x + \frac{1}{4}sin2 2x = cos2x

Câu hỏi số 3:

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình: \sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-6\sqrt{x-4}+5} = m có đúng hai nghiệm

Câu hỏi số 4:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng: y = 0 và y = \frac{x(1-x)}{x^{2}+1}

Câu hỏi số 5:

Trong mặt phẳng (P) cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R và điểm C thuộc nửa đường tròn đó sao cho AC = R. Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại A lấy điểm S sao cho: (\widehat{(SBC),(ABC)}) = 600. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Chứng minh tam giác AHK là tam giác vuông và tính thể tích VS.ABC.

Câu hỏi số 6:

Cho x và y là hai số thực thay đổi và không cùng bằng 0. Chứng minh: -2√2 - 2 ≤ \frac{x^{2}-(x-4y)^{2}}{x^{2}+4y^{2}} ≤ 2√2 - 2

Câu hỏi số 7:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x - 2y + 2z - 1 = 0 và hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình: d1 : \left\{\begin{matrix} x=1+2t & \\y=3-3t & \\z=2t & \end{matrix}\right.        d2 : \left\{\begin{matrix} x=1+2s & \\y=-1+s & \\ z=2-s & \end{matrix}\right. , s và t là tham số. Lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với mặt phẳng (P)

Câu hỏi số 8:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x - 2y + 2z - 1 = 0 và hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình: d1 : \left\{\begin{matrix} x=1+2t & \\y=3-3t & \\z=2t & \end{matrix}\right.        d2 : \left\{\begin{matrix} x=1+2s & \\y=-1+s & \\ z=2-s & \end{matrix}\right. , s và t là tham số.  Tìm các điểm M ∈ d1 ; N ∈ d2 sao cho MN song song với (P) và cách (P) một khoảng bằng 2

Câu hỏi số 9:

Tính số phức sau: w = (\frac{i}{1+i})2006 trong đó i2 = -1

Câu hỏi số 10:

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 2), B(1 ; 2 ; 1) và đường thẳng d có phương trình: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{1} Tìm điểm M thuộc đường thẳng d sao cho \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} có độ dài nhỏ nhất

Câu hỏi số 11:

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 2), B(1 ; 2 ; 1) và đường thẳng d có phương trình: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{1}. Gọi A1 và B1 lần lượt là hình chiếu của A và B trên đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm A1 , B1.

Câu hỏi số 12:

Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} 2x^{2}-xy-y^{2}=9\\log_{3}(x^{2}-2xy+y^{2})+log_{\frac{1}{3}}\frac{2x+y}{x-y}=2 \end{matrix}\right.