Câu hỏi số 1:

Cho hàm số: y = \frac{2x-1}{1-x}   (a). khảo sát sự biến thiên và vẽ đò thị (C) của hàm số đã cho (HS tự làm). (b) Gọi I  là giao điểm 2 tiệm cận của (C). A là điểm trên (C) có hoành độ là a. Tiếp tuyến tại A của (C) cắt hai tiệm cận ở M,N. Chứng minh A là trung điểm đoạn [MN]. Tính diện tích ∆MIN.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: cosx - 3\sqrt{3}sinx=cos7x.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} |x-y|+|x+y|+|x^{2}-y^{2}|=5\\2(x^{2}+y^{2})=5 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

Tìm diện tích hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường: y=xsin2x; y=2x; x=\frac{\pi }{2}

Câu hỏi số 5:

Cho a,b,c ≥ 0 thỏa mãn a2+b2+c2=3Chứng minh : \frac{a^{3}}{\sqrt{1+b^{2}}}+\frac{b^{3}}{\sqrt{1+c^{2}}} +\frac{c^{3}}{\sqrt{1+a^{2}}} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2} .

Câu hỏi số 6:

Cho elip (E) có phương trình chính tắc: \frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{9}=1. Viết phương trình đường thẳng song song với Oy cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho AB=4

Câu hỏi số 7:

Cho mặt phẳng (P) có phương trình: x-2y+2z-1=0 và các đường thẳng  d1\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-3}=\frac{z}{2}; d2\frac{x-5}{6} =\frac{y}{4} =\frac{z+5}{-5}. Tìm các điểm M,N lần lượt thuộc d1,d2 sao cho MN// (P) và cách (P) một khoảng bằng 2.

Câu hỏi số 8:

Cho z1, z2 là các nghiệm của phương trình: 2z2-4z+11=0 trên tập số phức. Tính giá trị biểu thức: \frac{|z_{1}|^{2}+|z_{2}|^{2}}{(z_{1}+z_{2})^{2}}.

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho ∆ABC, với phương trình các đưởng thẳng chứa cạnh AB,BC lần lượt là: 4x+3y-4=0; x-y-1=0. Phân giác trong của góc A nằm trên đường thẳng: x+2y-6=0. Tìm tọa độ các đỉnh của ∆ABC.

Câu hỏi số 10:

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1,d2 lần lượt có phương trình:  d1:\left\{\begin{matrix} x=2+t\\y=2+t \\z=3-t \end{matrix}\right.          d2\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{5}. Viết phương trình mặt phẳng cách đều hai đường thẳng d1,d2

Câu hỏi số 11:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2log_{1-x}(-xy-2x+y+2)+log_{2+y}(x^{2}-2x+1)=6\\log_{1-x}(y+5)-log_{2+y}(x+4)=1 \end{matrix}\right.