Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=x4-2x2  (a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ  thị (C) của hàm số (HS tự làm). (b) Trên (C) lấy hai điểm phân biệt M,N có hoành độ lần lượt là m,n. Tìm điều kiện đối với m,n để hai tiếp tuyến của (C) tại M,N song song với nhau.

Câu hỏi số 2:

\left\{\begin{matrix} x^{5}+xy^{4}=y^{10}+y^{6} (1)\\\sqrt{4x+5}+\sqrt{y^{2}+8}=6 (2) \end{matrix}\right.                 (I)

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: tan2x+cot2x+cot22x= \frac{11}{3}

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân: \int_{0}^{\frac{\pi }{3}}\frac{2sin2x+3sinx}{\sqrt{6cosx-2}}dx.

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi G là trọng tâm ∆SAC và khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SDC) bằng \frac{a\sqrt{3}}{6}. Tính khoảng cách từ O đến (SCD), trong đó O là giao điểm của AC và BD. Tính thể tích của SABCD.

Câu hỏi số 6:

Cho x,y là hai số thực dương thỏa mãn điều kiện x2+y2=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của A=(1+x)(1+\frac{1}{y})+(1+y)(1+\frac{1}{x})

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x-1)2+(y-2)2=5 và điểm M(6;2). Chứng minh M nằm ngoài hình tròn và viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt (C) tại hai điểm A,B sao cho MA2+MB2=50.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian Oxyz cho điểm A(4;2;2), B(0;0;7)  và đường thẳng d có phương trình: \frac{x-3}{-2}=\frac{y-6}{2}=\frac{z-1}{1}. Chứng minh hai đường thẳng AB và d cùng thuộc một mặt phẳng. Tìm C ∈ (d) sao cho ∆ABC cân ở A.

Câu hỏi số 9:

Giải phương trình: 4.x^{log_{3}4}= x2.2^{log_{3}x}-x^{log_{3}2}

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của parabol (P) có đỉnh O (O là gốc tọa độ) trục đối xứng là Ox và đường thẳng d:2x-y-4=0 chắn trên (P) một đoạn có độ dài bằng3\sqrt{5}

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;0;0); B(2;0;2); C(0;0;3). tìm tọa độ trực tâm của ∆ABC.

Câu hỏi số 12:

Tìm phần thực phần ảo của số phức: z=\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{6}i)^{2010}}{(sin\frac{\pi }{3}-isin\frac{5\pi }{6})^{2011}}