Câu hỏi số 1:

Cho hàm số: y=\frac{x-1}{x+1}  (a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (HS tự làm). (b) Tìm a,b để đường thẳng (d): y=ax+b cắt (C) tại hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua đường thẳng (∆): x-2y+3=0.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: (\sqrt{1+x} -1)(\sqrt{1-x}+1)=2x

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{2}(y+1)=6y-2\\x^{4}y^{2}+2x^{2}y^{2}+y(x^{2}+1)=12y^{2}-1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân: \int_{0}^{\frac{\pi }{4}}\frac{(cosx+sinx)dx}{\sqrt{3+sin2x}}

Câu hỏi số 5:

Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’  có đáy là hình thoi cạnh a , góc giữa mặp phẳng (A’BD) và mặt phẳng đáy bằng 60o. Tính Vhộp  và tính theo a khoảng cách giữa đường thẳng CD’  và mặt phẳng (A’BD)

Câu hỏi số 6:

Cho x,y,z là 3 số dương thỏa mãn: xy+yz+zx=3 Chứng minh: \frac{1}{1+x^{2}(y+z)}+\frac{1}{1+y^{2}(x+z)}+\frac{1}{1+z^{2}(x+y)}≤ \frac{1}{xyz} Dấu "=" xảy ra khi:

Câu hỏi số 7:

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d có phương trình: \left\{\begin{matrix} x=-1+3t\\y=2-2t \\z=2+2t \end{matrix}\right. và cho điểm A(1;2;-1); B(7;-2;3)  Tìm điểm I thuộc đường thẳng d sao cho: IA+IB nhỏ nhất

Câu hỏi số 8:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho A(-1;1), B(3;3) và đường thẳng  d: 3x-4y+8=0. Lập phương trình đường tròn qua A, B và tiếp xúc với d.

Câu hỏi số 9:

Tính tổng S= C_{2011}^{0}-C_{2011}^{2}+C_{2011}^{4}-...-C_{2011}^{2006}+C_{2011}^{2008}-C_{2011}^{2010}

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng Oxy lập phương trình chính tắc Hypebol (H) đi qua A(6;3) và có góc giữa 2 tiệm cận của nó bằng 60o.

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(2;0;0), M(1;1;1). Giả sử (P) là mặt phẳng thay đổi nhưng luôn qua đường thẳng đường thằng AM và cắt các trục Oy,Oz lần lượt tại B(0;b;0), C(0;0;c) với b,c>0 Chứng minh: b+c=\frac{bc}{2} và tìm b,c để S∆ABC nhỏ nhất

Câu hỏi số 12:

Tính giá trị của biểu thức: A=\frac{(-1+i)^{4}}{(\sqrt{3}-i)^{10}} + \frac{1}{(2\sqrt{3}+2i)^{4}} ; i2=-1