Câu hỏi số 1:

Cho hàm số: y=-x3-3x2+4. (a) khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho (HS tự làm). (b) Tìm a để đường thẳng nối điểm cực đại, cực tiểu của (C) tiếp xúc với đường tròn (Ca) có phương trình: (x-a)2+(y-a-1)2=5

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: (x2-5x+2)2-5(x2-5x+2)+2-x=0

Câu hỏi số 3:

Tính các góc của tam giác ABC thỏa mãn bất đẳng thức: sin\frac{3A}{2}+sin\frac{A-B}{2}+sin\frac{A-C}{2}=\frac{3}{2} (A,B,C là ba góc của tam giác)

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I=\int_{-\frac{\pi }{4}}^{0}\frac{sin4xdx}{sin^{6}x+cos^{6}x}

Câu hỏi số 5:

Cho x≥0; y≥0 và \frac{x}{2}+y=1. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức: \frac{x}{2y+1}+\frac{2y}{x+1}

Câu hỏi số 6:

Xác định tâm và bán kính đường tròn đi qua ba điểm: A(2;-1); B(-1;-2); C(3;0)

Câu hỏi số 7:

Viết phương trình đường thẳng đi qua A(-1;1;2) song song với mặt phẳng (P):x-y-z+5=0 đồng thời vuông góc với đường thẳng: \frac{x+3}{2}=\frac{y}{1}=\frac{y+1}{3}

Câu hỏi số 8:

Viết phương trình đường thẳng qua điểm (1;0) và tạo với đường thẳng có phương trình: x+3y-5=0 một góc 45o

Câu hỏi số 9:

Cho đường thẳng d: \frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+2}{3} và mặt phẳng (P): x+y+z+8=0. Gọi A là giao điểm của d với mặt phẳng (P). Viết phương trình đường thẳng ∆ qua A vuông góc với d và năm trong mặt phẳng (P).

Câu hỏi số 10:

Tìm số phức z thỏa mãn đẳng thức: (z+i)(1+2i)+(1+zi)(3-4i)=1+7i

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình: (3+\sqrt{5})^{x}+7(3-\sqrt{5})^{x}=2x+3.