Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = -x4 – 2mx2 + m2 + m, với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m=-2 (HS tự làm). b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt A,B,C,D sao cho AB=BO=OC=CD (O là gốc tọa độ).

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình (tanxcot2x - 1)sin(\frac{\pi}{2} - 4x) = \frac{1}{4}sin22x - \frac{1}{2}.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}1+xy-x^{2}y+x^{3}y-x^{4}=y\\1+2\sqrt{x-1}=3.\sqrt[3]{2x-y}\end{matrix}\right.(x,y\in\mathbb{Z})

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I =  \int_{0}^{4}\frac{x+2}{(x+1)\sqrt{3x+4}}dx

Câu hỏi số 5:

Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn điều kiện x2 + y2 + z2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = \frac{x}{(y+z)^{2}} + \frac{y}{(z+x)^{2}} + \frac{z}{(x+y)^{2}}.

Câu hỏi số 6:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có đường cao AA': 2x-y+1=0, trung tuyến BM: y+3=0, đường trung trực của AB là ∆: x+y+2=0. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng d1:  \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{1}; d2: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-2};  d3: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{1}. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với đường thẳng d3 đồng thời cắt hai đường thẳng d1, d2 lần lượt tại A,B sao cho độ dài đoạn thẳng AB đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi số 8:

Một nhóm gồm 5 học sinh nam trong đó có Hoàng, và 5 học sinh nữ trong đó có Lan được xếp thành một hàng dọc. Có bao nhiêu cách sắp xếp thỏa mãn các học sinh nam nữ đứng xen kẽ nhau sao cho Hoàng và Lan không đứng liên tiếp nhau.

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có B(-√3; 0), C(√3; 0), góc giữa hai đường thẳng BC và AB bằng 300, góc giữa hai đường thẳng BC và CA bằng 600 . Tìm tọa độ đỉnh A.

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 4 = 0, đường thẳng d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{-1} và đường thẳng ∆ là giao tuyến của hai mặt phẳng x = 1, y + z - 4 = 0. Viết phương trình  mặt cầu có tâm thuộc d, đồng thời tiếp xúc với ∆ và (P) biết rằng tâm của mặt cầu có tọa độ nguyên.

Câu hỏi số 11:

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 = (\frac{\sqrt{3}-i}{1-\sqrt{3}i})^{n} là số thực và z2 = (\frac{5-i}{2-3i})^{n-2} là số ảo.

Câu hỏi số 12:

Mạch xoay chiều R - L - C mắc nối tiếp với R = 10 Ω, cảm kháng ZL = 10 Ω; dung kháng ZC = 5 Ω ứng với tần số f. Khi f thay đổi đến giá trị g' thì trong mạch có cộng hưởng điện. Như vậy:

Câu hỏi số 13:

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 µm thì phát ra ánh sáng màu lục có bước sóng 0,5 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang màu lục bằng 10% công suất của chùm sáng kích thích màu tím. Tỉ số giữa số photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là: