Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = \frac{2x+2}{x-2} a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (HS tự làm). (b) Tìm m để đường thẳng d: y = mx+1 cắt (C) tại hai điểm phân biệt sao cho tiếp tuyến của (C) tại hai điểm đó song song với nhau.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình 2tanx + sin(\frac{2x+5\pi}{2}) = \frac{cosx}{1-sinx}.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x^{2}+\sqrt{x+2}=y^{2}+\sqrt{3-y}\\x^{3}+\sqrt[3]{x+2y}=y^{3}+\sqrt[3]{y}\end{matrix}\right. (x,y\in\mathbb{R})

Câu hỏi số 4:

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = \sqrt{1+2x}.e3x  và các trục tọa độ xung quanh trục hoành.

Câu hỏi số 5:

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện  x + y + z = 3. Chứng minh rằng \frac{4+\sqrt{x}}{4-x} + \frac{4+\sqrt{y}}{4-y} + \frac{4+\sqrt{z}}{4-z} ≥ 5

Câu hỏi số 6:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có M(2;3) là trung điểm AB, H (1;5), K(5;9) lần lượt là chân đường cao kẻ từ C và B. Tìm tọa độ 3 đỉnh A,B,C biết đỉnh B có hoành độ dương.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (P) : 2x + y -z =0, d: \frac{x-4}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-3},  ∆: \frac{x-3}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{2}. Tìm tọa độ điểm M nằm trên (P), điểm N trên đường thẳng d sao cho M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng ∆.

Câu hỏi số 8:

An và Bình thi đấu với nhau một trận bóng bàn, người nào thắng trước 3 séc thì thắng trận. Xác suất An thắng mỗi séc là 0,4 (không có hòa). Tính xác suất An thắng trận.

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình vuông ABCD có BD: x + 2y = 0, đỉnh A thuộc đường thẳng d: x - y - 2 =0, đường thẳng CD đi qua điểm M(6;-8). Tìm tọa độ tâm I của hình vuông.

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (P) ; 2x + y -z =0, d: \frac{x-4}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-3} và M (1;-1;1). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M, vuông góc với đường thẳng d và tạo với (P) một góc bằng 300 .

Câu hỏi số 11:

Tìm số phức z thỏa mãn |1 - 2z| = |i - 2\bar{z}| và \frac{z+3}{z-3} có một acgumen bằng \frac{\pi}{4}