Câu hỏi số 1:

Cho hàm số \small y=mx^{3}-3mx^{2}+3(m-1) có đồ thị là (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m=1   (hs tự giải)

b) Chứng minh răng với mọi m\small \neq0 đồ thị (C) luôn có hai điểm cực trị A và B, khi đó tìm các giá trị của thamm số m để \small 2AB^{2}-(OA^{2}+OB^{2})=20

(O là gốc toạ độ)

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: \small (2-\frac{1}{sinx})sin(\frac{\pi }{6}-2x)=4sinx-1-\frac{1}{2sinx}

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: \small \sqrt{1+\frac{2}{x}}=-2x-4+\frac{3}{x}  \small (x\in \mathbb{R})

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân: \small I=\int_{-3}^{-2}\frac{x-1}{(x+1)^{3}}ln(\frac{x-1}{x+1})dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh huyền bằng 3a, G là trọng tâm tam giác ABC, biết SG\small \perp(ABC), SB=\small \frac{a\sqrt{14}}{2}. Tính thể tích khối chóp S,ABC và khoảng cách từ B đến (SAC) theo a.

Câu hỏi số 6:

Cho hai số thực dương x,y thoả mãn \small x^{3}+y^{3}=1.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \small A=\frac{x^{2}+y^{2}}{(1-x)(1-y)}

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong và đường trung tuyến qua đỉnh B lần lượt là \small d_{1}: x+y-2=0 ; \small d_{2}: 4x+5y-9=0. Điểm \small M(2;\frac{1}{2}) thuộc cạnh AB và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R=\small \frac{15}{6}. Tìm toạ độ các đỉnh A,B,C.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S: (x-2)2 + y2 + (z-1)2 =4. Viết phương trình mặt phẳng \small (\alpha ) chứa trục Oy và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu hỏi số 9:

Giải bất phương trình: \small (\sqrt{10}+1)^{log_{3}x}-(\sqrt{10}-1)^{log_{3}x}\geq \frac{2x}{3}

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng AB là: 2x+y-1=0, phương trình đường thẳng AC là: 3x+4y+6=0 và điểm M(1;-3) nằm trên đường thẳng BC thoả mãn 3MB=2MC. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Câu hỏi số 11:

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0),B(0;1;2);C(2;2;1). Tìm toạ độ điểm D trong không gian cách đều ba điểm A,B,C và cách mặt phẳng (ABC) một khoảng bằng \small \sqrt{3}

Câu hỏi số 12:

Giải phương trình: \small log_{3}(x-2)=log_{4}(x^{2}-4x+3)