Câu hỏi số 1:

Cho hàm số: y=\frac{-2x+4}{x-1}              (1)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)   (hs tự giải)

2) Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với nhau, đồng thời ba điểm O, A, B tạo thành tam giác vuông tại O.

Câu hỏi số 2:

Tìm nghiệm x∈(0;π) của phương trình: 5cosx + sinx - 3 = √2.sin(2x+\small \frac{\pi }{4})

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \small \left\{\begin{matrix} x^{3}-y^{3}-6y^{2}+3(x-5y)=14\\\sqrt{3-x}+\sqrt{y+4}=x^{3}+ y^{2}-5 \end{matrix}\right.(x;y\in \mathbb{R})

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân: I= \small \int_{0}^{1}(2x-1)ln(x+1)dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB=a, BC=a√3. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy. Điểm I thuộc đoạn SC sao cho SC=3IC. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và SB biết AI vuông góc với SC.

Câu hỏi số 6:

Cho 2 số thực a,b ∈ (0;1) thỏa mãn: (a3 + b3)(a+b) – ab(a-1)(b-1)=0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: \small F=\frac{1}{\sqrt{1+a^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{1+b^{2}}}+ab-(a+b)^{2}

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(-3;4), đường phân giác trong góc A có phương trình x+y-1=0 và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(1;7). Viết phương trình cạnh BC biết diện tích ∆ABC gấp 4 lần diện tích ∆IBC.

Câu hỏi số 8:

Cho khai triển: (1-3x)2014 = a0 + a1x + a2x2 +…+ a2014x2014.

Tính: S=a0 + 2a1 + 3a2 +…+ 2015a2014

Câu hỏi số 9:

Giải hệ phương trình: 

\left\{\begin{matrix} log_{2}\sqrt{x+y}=3log_{8}(\sqrt{x-y}+2)\\2x+\sqrt{x^{2}-y^{2}}=13 \end{matrix}\right.