Câu hỏi số 1: Vận dụng

Cho hàm số: \small y=\frac{2x-1}{x-2}   (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)   (hs tự giải)

b) Cho đường thẳng (d): y=-x+m và hai điểm M(3;4) và N(4;5). Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho 4 điểm A, B, M, N lập thành tứ giác lồi AMBN có diện tích bằng 2.

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Giải phương trình: \small \frac{sinxsin2x+2sinxcos^{2}x+sinx+cosx}{sin(x+\frac{\pi }{4})}=\sqrt{6}cos2x

Câu hỏi số 3: Vận dụng cao

Giải bất phương trình: \small \frac{1}{\sqrt{x+2}}+\frac{1}{\sqrt{-x-1}}-\frac{2}{3}x\geq 1 ; x∈R

Câu hỏi số 4:

Tính: \small I=\int \frac{(x^{3}+1)tan^{2}x+x^{3}}{1+tan^{2}x}dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABC có SA=3a (a>0); SA tạo với đáy (ABC) một góc bằng

600 . Tam giác ABC vuông tại B, \small \widehat{ACB}=30^{\circ}. G là trọng tâm tam giác ABC. Hai mặt phẳng (SGB) và (SGC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

Câu hỏi số 6:

Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn: x3­ + 8y3 + 27z3 – 18xyz = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=x2 + 4y2 + 9z2

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C): x2 + y2 =9 và đường thẳng ∆:  y = x-3+√3 và điểm A(3,0). Gọi M là một điểm thay đổi trên (C) và B là điểm sao cho tứ giác ABMO là hình bình hành. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABM, biết G thuộc ∆ và G có tung độ dương.

Câu hỏi số 8:

Giải phương trình: log2 (4x – 2x+1 + 4) – log8(2x – 1)3 =2

Câu hỏi số 9:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập các số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số vừa lập.Tính xác suất để lấy được một số lớn hơn 2013.

Câu hỏi số 10:

Cho hình chử nhật ABCD có phương trình đường thẳng AD: 2x+y-1=0, điểm I(-3;2) thuộc BD sao cho: \small \underset{IB}{\rightarrow}=-2\underset{ID}{\rightarrow}. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chử nhật, biết điểm D có hoành độ dương và AD = 2AB.

Câu hỏi số 11:

Giải hệ phương trình: \small \left\{\begin{matrix} log_{2}x+2log_{2}y=3\\x^{2} +y^{4}=16 \end{matrix}\right.(x;y\in \mathbb{R})

Câu hỏi số 12:

Có bao nhiêu cách chia 6 đồ vật đôi một khác nhau cho 3 người sao cho mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật.