Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=\frac{2x-3}{x-2} 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho (học sinh tự giải) 2. Tìm trên (C) nhưng điểm M để tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai tiệm cận A,B sao cho AB ngắn nhất.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: \frac{3(cotx+cosx)}{cotx-cosx}=2(1+sinx)

Câu hỏi số 3:

Giải hệ pt: \left\{\begin{matrix} 2x-y+\sqrt{x-1}=\sqrt{2x-2+2(2x-y)^{2}}\\y^{2}+4x\sqrt{x-1}=17 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

Tìm nguyên hàm của hàm số: f(x)=\frac{tan(x-\frac{\pi }{4})}{cos2x}

Câu hỏi số 5:

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân ở B, AA'=AC=a, góc giữa đường thẳng BC' và mặt phẳng (ABC) bằng 60o. Gọi P,M lần lượt là trùn điểm của BB', CC', N là điểm thuộc A'C' sao cho NC'=\frac{a}{4}. Tính thể tích khối tứ diện AB'C'B theo a và chứng minh PN⊥A'M

Câu hỏi số 6:

Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn xyz=1. Chứng minh rằng: \frac{x}{x^{2}+2}=\frac{y}{y^{2}+2}=\frac{z}{z^{2}+2} ≤1 Dấu "=" xảy ra khi:

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác cân ABC cân ở A có H(2;1) là trung điểm của BC, AB=\frac{\sqrt{5}}{2}BC và AC:2x-y+2=0. Tìm tọa độ điểm A.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC cân tại C có diện tích bằng \sqrt{6}. Biết A(1;-1;2), B(3;1;0). Tìm tọa độ điểm C biết C thuộc mặt phẳng (P):x-2y-4z+8=0

Câu hỏi số 9:

Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: log_{2}(x2+mx)+log_{\frac{1}{2}}(x-3)=0