Câu hỏi số 1:

Giải phương trình: sin4x + 2cos2x + 4√2sin(x  + \frac{\pi }{4}) = 1 + cos4x.

Câu hỏi số 2:

Tìm tất cả các giá trị của a để phương trình sau có 3 nghiệm thực phân biệt 2|x – a| = (x + 1)2.

Câu hỏi số 3:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với đường cao kẻ từ đỉnh B và đường phân giác góc trong của góc A lần lượt có phương trình là x – 2y – 2 = 0 và x – y  - 1 = 0; điểm M(0;2) thuộc đường thẳng AB và AB = 2AC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Câu hỏi số 4:

Tính tổng S = C_{2010}^{1} + \frac{1}{2}C_{2010}^{3} + \frac{1}{3}C_{2010}^{5} +…+ \frac{1}{1005}C_{2010}^{2009}