Câu hỏi số 1:

Cho hàm số: y=x4-2(m2+1)x2+1   (*) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (*) khi m=0 (học sinh tự giải) 2. Chứng minh rằng với mọi m, hàm số (*) có 3 điểm cực trị; Với giá trị nào của m, khoảng cách từ điểm cực đại đến đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (*) nhỏ nhất.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: cos3x-2sin2x-cosx-sinx-1=0

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: \sqrt{x+1}+\sqrt{x^{2}+4x+3}=\sqrt{(x+2)^{3}}

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I=\int_{0}^{1}x5(1-x3)6dx

Câu hỏi số 5:

Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} 3x^{2}+3xy-6x=2y\\y^{2}+xy-y=9x \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 6:

Cho x∈R và x>π. Chứng minh rằng sinx> \frac{(\pi ^{2}-x^{2})x}{\pi ^{2}+x^{2}}

Câu hỏi số 7:

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+3y-\sqrt{6}z-21=0 và mặt cầu (S) có bán kính bằng 5, tâm thuộc tia Ox và tiếp xúc với mặt phẳng Oxy. Tính bán kính và tọa độ tâm của đường tròn (C) là giao của mặt cầu (S) với mặt phẳng (P).

Câu hỏi số 8:

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(-2;1), cạnh BC=4, điểm M(1;3) nằm trên đường thẳng BC và điểm E(-1;3) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tính diện tích tam giác ABC