Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=\frac{2x-1}{x-1}. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (học sinh tự giải) 2. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C). Với giá trị nào của m, đường thẳng y=-x+m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B và tam giác IAB đều.

Câu hỏi số 2:

a. Cho các số dương a,b,c,m,n,p thỏa mãn a+m=b+n=c+p=k Chứng minh rằng: an+bp+cm<k2 b. Tìm các giá trị của tham số a để phương trình sau có đúng 2 nghiệm phân biệt: log3x2+a\sqrt{log_{3}x^{^{8}}}+a+1=0

Câu hỏi số 3:

Tính tích phân: \int_{0}^{\frac{\pi }{6}}\frac{2sin^{2}(\frac{\pi }{4}-x)}{cos2x}dx

Câu hỏi số 4:

Tứ diện ABCD có cạnh AB=6, cạnh CD=8 và các cạnh còn lại bằng \sqrt{74}. Hãy tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD

Câu hỏi số 5:

Cho điểm M(0;2) và hypebol (H): \frac{x^{2}}{4}-\frac{y^{2}}{1}=1.Lấp phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M cắt (H) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho \vec{MA}=\frac{5}{3}\vec{MB}

Câu hỏi số 6:

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2+y2+z2+6x-2y-2z-14=0.viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oz cắt mặt cầu theo một đường tròn có bán kính r=4

Câu hỏi số 7:

\frac{1}{cos^{2}} - (cosx+sinx.tan\frac{x}{2})= \frac{sin(x-\frac{\pi }{6}+cos(\frac{\pi }{3}-x))}{cosx}

Câu hỏi số 8:

Giải hệ bất phương trình: \left\{\begin{matrix} log_{\frac{1}{2}}(2-x^{2})\leq 0\\x^{6}+4(1-x^{2})^{3}\geq \frac{4}{9} \end{matrix}\right.