Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=\frac{(2m-1)x-m^{2}}{x-1} (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m=-1 (học sinh tự giải) 2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y=x 

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: cos4x+sin4x+cos(x-\frac{\pi }{4})sin(3x-\frac{\pi }{4})-\frac{3}{2}=0

Câu hỏi số 3:

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm \left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+\sqrt{y}=1\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=1-3m \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng (∆):2x+3y-5=0 và (d):x-2y+1=0. Lập phương trình đường thẳng (∆') đối xứng với (∆) qua (d)

Câu hỏi số 5:

Với n là số nguyên dương, ta gọi a3n-3 là hệ số của x3n-3 trong khai triển thành đa thức của biểu thức (x2+2)n(x+2)n. Hãy tìm số n biết rằng a3n-3=26

Câu hỏi số 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1;4;2), B(-1;2;4) và đường thẳng (d): \frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng (d) sao cho P=MA2+MB2 nhỏ nhất

Câu hỏi số 7:

Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA=2a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB, SC. Tính thể tích khối chóp A.BCNM