Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=x3+3x2+mx+m       (1) 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với m=0   (1) (học sinh tự giải) 2.Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm I(-1;2) với hệ số góc bằng (-m) cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt A,B,I. Chứng minh rằng các tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại A,B song song với nhau.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: \frac{1}{cos^{2}x} - \frac{1}{sin^{2}x}=\frac{8}{3}cot(x+\frac{\pi }{3}).cot(\frac{\pi }{6}-x)

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{7x+y}-\sqrt{2x+y}=4\\2\sqrt{2x+y}-\sqrt{5x+8}=2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I=\int_{0}^{1}\frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+2}}

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 18(đvtt), cạnh SD=6. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tứ diện, biết rằng các cạnh đó đều có độ dài bằng nhau

Câu hỏi số 6:

Cho 3 số thực x,y,z thay đổi thỏa mãn \left\{\begin{matrix} x+y+z=0\\x^{2}+y^{2}+z^{2}=1 \end{matrix}\right. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P= x3+y3+z3.

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng Oxy cho 3 đường thẳng d1:x+y-2=0, d2:2x-y+3=0, d3:3x-y-5=0. Tìm độ dài các đỉnh hình vuông ABCD, biêt rằng A,C∈d1, B∈d2, D∈d3

Câu hỏi số 8:

Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-4x+6y-2z-28=0 và hai đường thẳng: d1:\left\{\begin{matrix} x=-5+2t\\y=1-3t \\z=-13+2t \end{matrix}\right. và d­2:\frac{x+7}{3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-8}{1} Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với hai đường thẳng d1,d­2.

Câu hỏi số 9:

Cho số phức z thỏa mãn z-1=\frac{z-18}{z-2}. Hãy tính |\frac{z+4i}{\bar{z}-2i}|