Cho hàm số y=\frac{2x-1}{x-1}

Câu hỏi số 1:

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Câu hỏi số 2:

Tìm m để đường thẳng y=x+m cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ).

Giải phương trình:

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: sinx.cos4x-sin22x+2sinx+\frac{3}{2}=0

Câu hỏi: 16831

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình: (x2-1)\sqrt[3]{2x-1}+x=x\sqrt[3]{(2x-1)^{2}}

Câu hỏi: 16832

Câu hỏi số 5:

Tính tích phân I=\int_{0}^{\frac{\pi }{4}}\frac{1-2sin^{2}x}{(sinx+cosx)^{4}}dx

Câu hỏi số 6:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA=a√3, SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SB,AC.

Câu hỏi số 7:

Cho x,y,z>0 và \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}≤3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=\frac{x^{3}}{(y+z)^{2}}+\frac{y^{3}}{(z+x)^{2}}+\frac{z^{3}}{(x+y)^{2}}

Câu hỏi số 8:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung điểm cạnh AB là M(-1;2), tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là I(2;-1). Đường cao của tam giác kẻ từ A có phương trình 2x+y+1=0. Tìm tọa độ đỉnh C?

Câu hỏi số 9:

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai mặt phẳng (P),(Q) và đường thẳng d có phương trình:

(P):x-2y+z=0; (Q):x-3y+3z+1=0; d=\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{1}

Lập phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng (P)  song song với mặt phẳng (Q) và cắt đường thẳng d.

Câu hỏi số 10:

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6. Lập các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 số. Tính xác suất để số đó chia hết cho 9.

Câu hỏi số 11:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x-5y-2=0 và đường tròn (C): x2+y2+2x-4y-8=0. Gọi A,B là giao điểm của d với (C) (A có hoành độ dương). Tìm điểm C thuộc đường tròn (C) sao cho AC=2√13?

Câu hỏi số 12:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(0;0;-3), B(2;0;-1) và mặt phẳng (P):3x-8y+7z-1=0. Tìm điểm C thuộc mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABC là tam giác đều?

Câu hỏi số 13:

Tìm m để hàm số sau có cực đại, cực tiểu: y=\frac{x^{2}+mx-2}{x+1}