Câu hỏi số 1:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m=100 gam và lò xo khối lượng không đáng kể. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng ,chiều dương hướng lên. Biết con lắc dao động theo phương trình :x = 4cos(10t -2п/3)(cm). Lấy g =10m/s2. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi được quãng  đường S = 3cm( kể từ t = 0) là 

Câu hỏi số 2:

Con lắc đơn có chu kì T =2s. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo là 0,04 rad. Cho rằng quỹ đạo chuyển động là thẳng, chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ α = 0,02 rad và đang đi về phía vị trí cân bằng, phương trình dao động của vật

Câu hỏi số 3:

Mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm không thay đổi và một tụ điện có hai bản phẳng đặt song song cách nhau một khoảng cố định. Để phát sóng ra điện từ  có tần số dao động riêng tăng 2 lần thì diện tích  đối diện của hai bản tụ phải

Câu hỏi số 4:

Một mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C =31,8μF; cuộn dây có điện trở thuần nhỏ không đáng kể và có độ tự cảm L=2/п (H) ghép nối tiếp nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng U =200V; tần số f =50Hz. Biết công suất tiêu thụ P=100W và R > 100Ω, giá trị R bằng

Câu hỏi số 5:

Chọn ý sai: Hiện tượng cộng hưởng điện được ứng dụng trong

Câu hỏi số 6:

Khi nguyên tử hiđro chuyển từ mức năng lượng E4 về mức năng lượng E2 thì phát ra một photon có tần số

Câu hỏi số 7:

Vật nặng của con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đến biên, người ta truyền cho vật một vận tốc có độ lớn băng tốc độ vật qua vị trí cân bằng và theo phương chuyển động của vật. Sau đó , vật dao động điều hòa với biên độ mới bằng

Câu hỏi số 8:

Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Rơn-Ghen là 10kV. Khi một electron đập vào đối catot sẽ truyền cho đối catot một nhiệt lượng bằng  7500eV. Biết e=1,6.10-19C, năng lượng của photon tia X phát ra bằng

Câu hỏi số 9:

So sánh dao động  điện từ và dao động con lắc lò xo, ta thấy có sự tương tự giữa

Câu hỏi số 10:

Tia laze được dung để cắt khoan, tôi…trong công nghiệp là vì nó có

Câu hỏi số 11:

Mạch điện xoay chiều gồm hai nhánh AM và MB mắc nối tiếp: Nhánh AM gồm điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp; nhánh MB chỉ có cuộn dây thuần cảm  L. Điện áp hiệu dụng UAB = 15V; UAM = 20V; UMB =25 V. Hệ số công suất của mạch bằng

Câu hỏi số 12:

Các bức xạ có bước sóng λ trong khoảng 3nm đến 300nm là

Câu hỏi số 13:

Đặt một điện áp xoay chiều có điện áp thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn \frac{1}{2\Pi \sqrt{LC}} thì

Câu hỏi số 14:

Một hạt nhân X phóng ra tia β- và biến đổi thành hạt nhân Y. Tại thời điểm t, người ta khảo sát thấy tỉ số khối lượng hạt nhân Y và X bằng a. Tại thời điểm t+T( T là chu kì phân rã của hạt nhân X), tỉ số trên bằng 

Câu hỏi số 15:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo một trục Ox nằm ngang vớì chu  kì T. Khi đưa hệ lên một chiếc xe đang chạy trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 4m/s2 , con lắc vẫn dao động điêu hòa trên phương ngang và vị trí cân bằng mới của con lắc cách vị trí cân bằng cũ 1cm. Bỏ qua mọi ma sát, chu kì T bằng

Câu hỏi số 16:

Một đoạn mạch AB gốm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có cuộn dây không thuần cảm điện trở hoạt động 173Ω, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện. Đặt điện áp u = U0cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điện áp hai đầu mạch AM lệch pha 1500 so với điện áp hai đầu mạch MB. Cuộn cảm có độ tự cảm bằng

Câu hỏi số 17:

Thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện chứng tỏ:

Câu hỏi số 18:

Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm L và bộ tụ gồm hai tụ có điện dung C giống nhau mắc nối tiếp. Ban đầu mắc bộ tụ với nguồn có suất điện động 4V, điện trở trong của nguồn không đáng kể. Sau đó chuyển khóa K để có mạch dao động LC trên thì mạch này dao động với năng lượng bằng 10-4J. Điện dung C của mỗi tụ có giá trị bằng 

Câu hỏi số 19:

Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = \frac{Z_{L}}{1+\sqrt{3}}  = ZC. Dòng điện trong mạch

Câu hỏi số 20:

Cho phương trình sóng dừng: u= 2cos \frac{2\Pi }{\lambda } x.cos10πt(cm)( trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Điểm M dao động với biên độ 1cm cách bụng gần nó nhất 8cm. Tốc độ truyền sóng là 

Câu hỏi số 21:

Chiết suất của sd đối với ánh sáng màu lam là n1= 1,336 và chiết suất tỉ đối của thủy tinh đối với nước là n21=1,139. Cho c= 3.108m/s, vận tốc ánh sáng màu lam trong thủy tinh bằng

Câu hỏi số 22:

Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa

Câu hỏi số 23:

Con lắc lò xo(m=200g; chiều dài lò xo ở vị trí cân bằng là 30cm) dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc là 10rad/s và biên độ A=5cm. Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm có độ lớn bằng

Câu hỏi số 24:

Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x= 3cos(10πt+ \frac{\Pi }{6}  ) cm. Sau t=\frac{1}{15}  s, kể từ t=0 vật đã đi quãng đường 

Câu hỏi số 25:

Khối lượng và bán kính của một hành tinh lớn hơn khối lượng và bán kính của Trái Đất 2 lần.Chukì dao động của con lắc đồng hồ trên Trái Đất là T. Khi đưa lên hành tinh này thì chu kì dao động (bỏ qua sự thay đổi chiều dài) của con lắc là

Câu hỏi số 26:

Công suất của một đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào dưới đây?

Câu hỏi số 27:

Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn mạch AM chỉ chứa cuộn thuần cảm L = 318mH và điện trở R, đoạn mạch MB chỉ chứa tụ C có điện dung biến đổi. Điện áp hai đầu mạch uAB = 200√2cos100πt (V); Khi điều chỉnh C, điện áp hai đầu A,M đạt giá trị cực đại bằng 200√2 V. Giá trị R là:

Câu hỏi số 28:

Hạt nhân  _{55}^{142}\textrm{Cs}  có năng lượng liên kết riêng bằng 8,3 \frac{MeV}{nuclon}  . Biết vận tốc ánh sáng trong chân không bằng 3.108m/s, điện tích e= 1,6.10-19C. Độ hụt khối của hạt nhân này bằng 

Câu hỏi số 29:

Tia tử ngoại 

Câu hỏi số 30:

Hiện tượng huỳnh quang và lân quang

Câu hỏi số 31:

Hạt nhân  _{27}^{60}\textrm{Co}  có khối lượng 59,940u. Biết khối lượng của proton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Lấy 1u= 931,5 Mev/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân  _{27}^{60}\textrm{Co}  bằng 

Câu hỏi số 32:

Một hạt nhân có số khối là A. Ban đầu hạt nhân này đứng yên phóng xạ phát ra hạt α có vận tốc v. Độ lớn của vận tốc hạt nhân con được tạo ra trong phóng xạ này là

Câu hỏi số 33:

Một sóng cơ truyền qua một môi trường vật chất. Kết luận nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 34:

Cho mạch điện RC, có C =  \frac{10^{-4}}{\Pi } F. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Thay đổi điện trở R thì thấy có hai giá trị R1 và R2 cho cùng một công suất. Tích R1R2 bằng 

Câu hỏi số 35:

Cho mạch điện AB gồm một điện trở thuần R có giá trị thay đổi được, một tụ điện có điện dung C, một cuộn dây có điện trở thuần r =10Ω và có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f và có giá trị hiệu dụng bằng 220V. Cho R thay đổi , khi R = R thì công suất tiêu thụ của mạch AB có giá trị lớn nhất bằng 968W. Giá trị R

Câu hỏi số 36:

Một đoạn mạch gồm bong đèn mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch ta thấy đèn sáng bình thường. Khi mắc nối tiếp mạch với hộp X, ta thấy đèn sáng quá mức bình thường, hộp X có thể chứa

Câu hỏi số 37:

Hạt nhân nào sau đây khi hấp thụ một nơtron chậm sẽ phân hạch?

Câu hỏi số 38:

Bắn hạt α vào hạt  _{7}^{14}\textrm{N}  đang đứng yên thu được hạt proton p và hạt oxi. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV. Cho mO= 16,9947 u; mN=13,9992u; mp=1,0073u ; 1u= 931 MeV/c2. Khối lượng hạt nhân α là

Câu hỏi số 39:

 Đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây so với dòng điện là  . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của dòng điện so với điện áp hai đầu đoạn mạch trên là

Câu hỏi số 40:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng: vật nặng có khối lượng m= 1kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới sao cho lò xo dãn đoạn 6cm, rồi buông ra cho vật dao động điều hòa với năng lượng dao động là 0,05J. Lấy g= 10m/s2. Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi số 41:

Theo thuyết photon thì 

Câu hỏi số 42:

Phương trình dao động điều hòa của một vật có dạng x = 5cos25t (cm;s). Tốc độ cực đại của vật bằng

Câu hỏi số 43:

Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước, với hai nguồn dao động S1,S2 theo phương trình ul = u2 =2cos10πt (cm;s). Trên đoạn S1,S2 có hai điểm A,B đối xứng với nhau qua trung điểm của S1S2 cùng dao động với biên độ cực đại.BiếtAB= 1cm, vận tốc truyền sóng là

Câu hỏi số 44:

Một khung hình vuông cạnh a =5cm, gồm 50 vòng dây đặt trong từ trường đều có B=0,2T. Khung dây quay quanh trục với vận tốc 300 vòng/ phút, ngay khi bắt đầu quay mặt phẳng của khung vuông góc với cảm ứng từ  . Biểu thức suất điện động xuất hiện trong khung là 

Câu hỏi số 45:

Mạch điện gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện. Điện áp hai đầu mạch u= U√2 cosωt. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây bằng U và điện áp tức thời hai đầu cuộn dây lệch pha 300 so với dòng điện qua cuộn dây. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ bằng 

Câu hỏi số 46:

Cho ba dao động cùng phương: x1­= 3cos(10t - \frac{\Pi }{6}  ); x2= 3cos(10t +\frac{\Pi }{2}  ) và x3= 4cos(10t - \frac{5\Pi }{6}  ). Phương trình dao động tổng hợp của ba phương trình trên là

Câu hỏi số 47:

Một chất điểm M( có khối lượng m) chuyển động đều trên đường tròn bán kính R=A. Gọi H là hình chiếu của M xuống trục Ox trùng với đường kính. Biết H dao động điều hòa với phương trình xH= Acosωt. Nhận định nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 48:

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, phát biểu bào sau đây là đúng ?

Câu hỏi số 49:

Pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}  là chất phóng  xạ α tạo thành hạt nhân chì _{82}^{206}\textrm{Pb}  .Chukì bán rã của  _{84}^{210}\textrm{Po} là 140 ngày. Tỉ lệ giữa số hạt chì và số hạt Pôlôni là 0,8 sau thời gian t bằng bao nhiêu (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát mẫu chất) ?

Câu hỏi số 50:

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt+φ) : chọn gốc thời gian lúc vật có vận tốc v= \frac{\sqrt{3}\omega A}{2} và đang đi về vị trí cân bằng thì pha ban đầu của dao động là Biểu thức của vận tốc của vật là  v= -ωAsin(ωt+φ)

Câu hỏi số 51:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động φ = 10+ t2 (φ tính bằng rad; t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5s kể từ thời điểm t=0 lần lượt là

Câu hỏi số 52:

Phát biểu nào sai khi nói về Momen quán tính của một vật rắn đối với trục quay xác định?

Câu hỏi số 53:

Trên một đường ray thẳng nối một thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136Hz, vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là 

Câu hỏi số 54:

Một con lắc vật lí là một thanh mảnh, hình trụ, đồng chất, khối lượng m, chiều dài l, dao động điều hòa (trong một mặt phẳng thẳng đứng) quanh một trục cố định nằm ngang đi qua một đầu thanh. Biết Momen quán tính của thanh đối với trục quay đã cho là I = \frac{1}{3}ml2. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động của con lắc này có tần số góc là 

Câu hỏi số 55:

Một đĩa tròn phẳng đồng chất có khối lượng m= 2kg và bán kính R=0,5m. Biết momen quán tính đối với trục ∆ qua tâm đối xứng và vuông góc với mặt phẳng đĩa là \frac{1}{2}  mR2. Từ trạng thái nghỉ, đĩa bắt đầu quay xung quanh trục ∆ cố định, dưới tác dụng của một lực tiếp tuyến với mép ngoài và đồng phẳng với đĩa. Bỏ qua các lực cản. Sau 3s đĩa quay được 36rad. Độ lớn của lực này là

Câu hỏi số 56:

Chiếu chùm bức xạ đơn sắc có tần số f= 2,9240.1015 Hz qua một khối Hiđrô ở nhiệt độ và áp suất thích hợp. Khi đó quang phổ vạch phát xạ của Hiđrô chỉ có 3 vạch ứng với các tần số f1=f; f­2= 0,24669.1016 Hz và f3. Vậy tần số f3 bằng 

Câu hỏi số 57:

Sao băng tạo thành vệt sáng kéo dài trên nền trời đêm chính là

Câu hỏi số 58:

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm ba đoạn mạch: Đoạn mạch AM chỉ chứa cuộn dây thuần cảm; đoạn mạch MN chỉ chứa điện trở và đoạn mạch NB chỉ chứa tụ C mắc nối tiếp. Biết UAN = UMB, độ lệch pha của điện áp uMN so với điện áp uAB bằng 

Câu hỏi số 59:

Chọn phát biểu sai. Trong phóng xạ β, hạt nhân con và hạt nhân mẹ