Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=−x3 + 3x+1   (1)

1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

2)  Định tham số m để phương trình 27x −3x+1 + m = 0 có đúng hai nghiệm phân biệt. 

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình:  cos2 2x −\frac{1}{2}sin(12π+ 4x) − cos(2013π− 2x) = 0. 

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}-y^{3}=19 & \\ (x-y)xy=6 & \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 4:

 Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) =\frac{1}{2^{x}+6.2^{-x}-5} , biết F(2) = 2013. 

Câu hỏi số 5:

 Trong mặt phẳng (P), cho hình thoi ABCD có độ dài các cạnh bằng a,\widehat{ ABC}=120^{0} . Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại G lấy điểm S sao cho

góc \widehat{ ASC}=90^{0} . Tính thể tích khối chóp SABCD và  khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SBD) theo a. 

Câu hỏi số 6:

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:

f(x)=\sqrt{1-2sinx}+\sqrt{sinx+1}

Câu hỏi số 7:

 Trong mặt phẳng Oxy, tìm các điểm M trên parabol (P): y=x2 sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng (d) : 2x − y − 6 = 0 là ngắn nhất. 

Câu hỏi: 29057

Câu hỏi số 8:

Giải phương trình: 4.3^{log(100x^{2})}+9.4^{log(10x)}=13.6^{1+logx}

Câu hỏi số 9:

Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển \left ( 3x^{2}-\frac{2}{x} \right )^{n}   , biết hệ số của số hạng thứ ba bằng 1080.

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng Oxy, lấy hai điểm A(−1; 1) và B(3; 9) nằm trên parabol (P) :y = x2 .Điểm M thuộc cung AB. Tìm toạ độ điểm M sao cho diện tích tam giác ABM đạt lớn nhất. 

Câu hỏi số 11:

Từ khai triển của biểu thức (x −1)100 = a0 x100 + a1x99 +...+ a98x2 + a99 x + a100

Tính tổng S =100a0.2100 + 99a1.299 +...+ 2a98.22 +1a99.21 +1.