Câu hỏi số 1:

Nung nóng 39,2 gam hỗn họp X gồm FeO và Fe2O 3 rồi cho luồng khí H2 đi qua, thu được hỗn hợp Y chứa Fe, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư chì thu được 100 gam một muối sunfat trung hòa. Thành phẩn % về khối lượng FeO trong X là (cho H= 1, o = 16, s = 32, Fe = 56)

Câu hỏi: 4519

Câu hỏi số 2:

 Cho các chất sau: CH3CH(OH)CH3, C6H5CH(CH3)2 (cumen),  HCOOCH=CHCH3. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 5042

Câu hỏi số 3:

Hệ cân bằng sau được thực hiện trong một bình kín: C(rắn) + H2O(hơi)  \rightleftharpoons CO(khi)  H2(khí)  \DeltaH > 0 

Câu hỏi: 5045

Câu hỏi số 4:

Cho hỗn hợp T gồm 1 axit cacboxylic đơn chức X. 1 ancol đơn chức Y, 1 este cua X và Y. Khi cho 0,5 mol hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được 0,4 mol Y. Thành phần % số mol của X trong hỗn hợp  T là

Câu hỏi: 5046

Câu hỏi số 5:

Hiđrat hóa hiđrocacbon X (xúc tác, t°) thu được E. Ancol no Y mất một phân tử H2O cũng thu được E. Vậy X và Y là

Câu hỏi: 5048

Câu hỏi số 6:

Dung dịch X chứa các ion sau: 0,295 mol K+ ; 0,0225 mol Ba2+; 0,25 mol Cl- ; 0,09 mol NO3-. Dung dịch X gồm các muối nào sau đây?

Câu hỏi: 5050

Câu hỏi số 7:

Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng hôn hợp X giảmđi  một nửa. Hỗn hợp X có thể là

Câu hỏi: 5051