Câu hỏi số 1:

Cho hàm số: y=x^{4}-8x^{2}+7 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. (học sinh tự làm) b) Tìm m để phương trình: x^{4}+4x^{3}-2x^{2}-12x-m+1=0 có 4 nghiệm phân biệt.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: sin^{3}x-cos^{3}x=1-sin2x

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: x+2-\sqrt{x^{2}-2x-2}+2\sqrt{x+1}   (x\in \mathbb{R})

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân: I=\int_{0}^{1}\frac{x^{2}}{\sqrt{2x+1}}dx

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, A' là trung điểm của BC. Hình chiếu vuông góc của S lên đáy là trung điểm H của AA', cạnh bên SB tạo với đáy một góc 45^{\circ}. Tính thể tích khối chóp S.ABC và góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy theo a.

Câu hỏi số 6:

Cho x,y,z là các số thực không âm thoả mãn x+y=z=3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=x\sqrt{yz}+y\sqrt{zx}+z\sqrt{xy}

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho A(1;2), B(5;-1), C(-3;-1). Viết phương trình đường tròn nội tiếp \bigtriangleup ABC.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho \bigtriangleup ABC với A(-1;1;-3), B(3;1;1), C(3;-3;-1). Tìm toạ độ điểm M sao cho các đường thẳng MA, MB, và MC đôi một vuông góc với nhau.

Câu hỏi số 9:

Một người gọi điện thoại quên 3 chữ số cuối cùng của số điện thoại cần gọi. Người này chỉ nhớ rằng 3 chữ số đó khác nhau và trong 3 chữ số đó chắc chắn một chữ số là 8. Tính xác suất để người gọi điện bấm số một lần đúng được số điện thoại cần gọi.