Câu hỏi số 1:

Giải phương trình sau: 1 + 4cosxcos3x = tan5x

Câu hỏi số 2:

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = \frac{x^{2}-x-1}{x-2} 2.Chứng minh rằng mọi tiếp tuyến của đồ thị đều không đi qua điểm A(2; 3)

Câu hỏi số 3:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = 3\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{2-x}  + \sqrt[4]{3-2x}

Câu hỏi số 4:

Tính nguyên hàm ∫\frac{cos^{9}x}{sinx(sin^{10}x+cos^{10}x)} dx

Câu hỏi số 5:

Cho P(x) = ( 1+ \frac{x}{2} )20, tìm hệ số lớn nhất trong khai triển.

Câu hỏi số 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;-1), B(2 - √2; 2-; -3) và đường thẳng d: \left\{\begin{matrix}x=2\\y=1-t,t\in R\\z=t\end{matrix}\right. , t ∈ R .Tìm điểm C trên đường thẳng d sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất.

Câu hỏi số 7:

 Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4, và A(1;0), B(2;0). Gọi I là giao điểm của AC và BD. Biết I thuộc đường thẳng ∆: x – y = 0, tìm phương trình đường thẳng CD.