Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 1 ( C ) 1.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 2.Tìm các giá trị của m để đường thẳng dm đi qua điểm A( -1; -3) và có hệ số góc m cắt đồ thị hàm số ( C ) tại 3 điểm phân biệt cách đều nhau.

Câu hỏi số 2:

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số phân biệt lớn hơn 2012 sao cho chữ số hàng nghìn không lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

Câu hỏi số 3:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(3;5). Phương trình đường phân giác BP và đường trung tuyến CM lần lượt là x – y = 0 và – 5y + 13 = 0. Tìm tọa độ đỉnh C và diện tích tam giác ABC.

Câu hỏi số 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC cân tại C, cạnh đáy AB = 2a, cosABC = \frac{1}{3}, góc giữa hai mặt phẳng ABC và A’BC bằng 600. Tính thể tích lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và BC’ theo a.

Câu hỏi số 5:

Cho A(1;0;-2) và B(3;1;0) và đường thẳng d:\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{x+1}{1} .Tìm tọa độ điểm M thuộc d saoc cho diện tích tam giác ABM bằng \frac{\sqrt{5}}{2}.

Câu hỏi số 6:

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = ab + bc + 2ac.