Câu hỏi số 1:

Giải phương trình : sin2x + sinx -\frac{1}{2sinx} - \frac{1}{sin2x}= 2cos2x

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}\sqrt{x^{2}+y^{2}}+\sqrt{2xy}}=8\sqrt{2}\\\sqrt{x}+\sqrt{y}=4\end{matrix}\right.

Câu hỏi số 3:

Tinh  P = \frac{2^{0}C_{2010}^{0}}{1.2} - \frac{2^{1}C_{2010}^{1}}{2.3} + \frac{2^{2}C_{2010}^{2}}{3.4} - \frac{2^{3}C_{2010}^{3}}{4.5} +...+ \frac{2^{2010}C_{2010}^{2010}}{2011.2012} 

Câu hỏi số 4:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với AB = √5, C( -1;-1), đường thẳng AB có phương trình x + 2y – 3 = 0 và trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng x + y -2 = 0. Hãy tìm tọa độ các điểm A và B.

Câu hỏi số 5:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(5; 5 ; 0) và đường thẳng d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-7}{-4} . Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc d sao cho tam giác ABC vuông cân tại A và BC = 2√17.