Câu hỏi số 1:

Giải phương trình: \sqrt{x-1} + \sqrt{3-x}  = 3x2 – 4x – 2

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình sin4x + sin3x + cosx = 4sinx + 2

Câu hỏi số 3:

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Tính xác suất để số đó không có chữ số 1 hoặc không có chữ số 5.

Câu hỏi số 4:

Cho tứ diện ABCD có AC = AD = BC = BD = CD = a, AB = a√2. Gọi H là hình chiếu của A lên mặt phẳng (BCD). Tính thể tích khối chóp A.BCHD.

Câu hỏi số 5:

Cho hình chữ nhật ABCD có trung điểm AB là M(4;6). Giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng d: 3x – 5y + 6 = 0, điểm N(6;2) thuộc cạnh CD. Hãy viết phương trình cạnh CD biết tung độ I lớn hơn 4.

Câu hỏi số 6:

Cho mặt phẳng ( P): 7x + 5y + 2 + 52 = 0 và A(1;-2;5), B(1;4;7). Tìm M trên ( P) để | \overrightarrow{MA} +\overrightarrow{MB} | đạt giá trị bé nhất.

Câu hỏi số 7:

Cho a, b,c > 0. Chứng minh rằng : \sqrt[3]{\frac{a}{b}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c}} + \sqrt[3]{\frac{c}{a}}≤ \sqrt[3]{3(a+b+c)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})}