Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = \frac{2x-1}{x-1} 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2.Viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và cắt (C ) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho O là trung điểm của đoạn AB.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: sin( \frac{\pi }{2} + 2x).cot3x + sin(π + 2x) - √2cos5x = 0

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: ( x + 2)( \sqrt{x^{2}+4x+7}   + 1) + x(\sqrt{x^{2}+3} + 1) = 0

Câu hỏi số 4:

Tứ diện ABCD có tam giác ABC và BCD đều cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (ABC) bằng 450.  Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Câu hỏi số 5:

Trong mặt phẳng Oxy, cho ba đường thẳng d1 : 3x – y – 4 = 0,d2 : x + y – 6 =0 và d3: x – 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD, biết rằng góc BAD = 1200; các đỉnh A, C thuộc d3, B thuộc d1 và D thuộc d2.

Câu hỏi số 6:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆1\frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1} Và ∆2\left\{\begin{matrix}x=2t\\y=-3t\\z=1+6t\end{matrix}\right.  . Viết phương trình đường thẳng d cắt ∆1, ∆2 và song song với ∆3 là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) : 4x – y – 9 = 0 và (Q) : y + 2z – 13 = 0.

Câu hỏi số 7:

Tìm tập hợp các điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện : | z – 3| + | z + 3 | = 10