Câu hỏi số 1:

1. Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

2. Đặc điểm của nguồn lao động nước ta? Những giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

Câu hỏi: 56833

Câu hỏi số 2:

1. Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và tình trạng suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.

2. Tại sao việc phát triển giao thông vận tải và năng lượng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi: 56834

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu

Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cứu Long 

1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản và sự thay đổi cơ cấu thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 56835

Câu hỏi số 4:

Phân tích các nhân tố chính đáng ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp của nước ta.

Câu hỏi: 56837

Câu hỏi số 5:

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế của vùng.

Câu hỏi: 56858