Câu hỏi số 1:

1. Nguyên nhân của sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam ở nước ta. Trình bày đặc điểm nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

2. Qua bảng số liệu sau, em hãy tính mật độ dân số và cho nhận xét

DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH NĂM 2009 PHÂN THEO VÙNG

Câu hỏi: 57470

Câu hỏi số 2:

Công cuộc đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu to lớn. Em hãy:

1. Tìm các dân chứng để chứng minh nhận định trên.

2. Nêu một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập của nước ta thời gian tới

Câu hỏi: 57489

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005 ( đơn vị: Nghìn ha)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất của đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên năm 2005.

2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên.

Câu hỏi: 57507

Câu hỏi số 4:

Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu hỏi: 57514

Câu hỏi số 5:

1. Tại sao có thể nó tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) có tầm quan trọng hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế nước ta.

2. Trong những năm thực hiện Đổi mới, nền kinh tể nước ta có tốc độ tăng trưởng  như thế nào?

Câu hỏi: 57524