Câu hỏi số 1:

Trình bày những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này có tác dụng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi: 55882

Câu hỏi số 2:

Phân tích ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954 - 1975). Nguyên nhân nào cơ bản nhất?

Câu hỏi: 55884

Câu hỏi số 3:

Trình bày sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN. Nêu khái quát về mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN.

Câu hỏi: 55889