Câu hỏi số 1:

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

Câu hỏi: 55967

Câu hỏi số 2:

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để đề ra chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976). Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Câu hỏi: 55968

Câu hỏi số 3: Thông hiểu

Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.

Câu hỏi: 55970