Câu hỏi số 1:

Hãy nêu nội dung cơ bản của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu hỏi: 55214

Câu hỏi số 2:

Điều kiện lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 năm 1945 đến tháng 8 năm 1945).

Câu hỏi: 55216

Câu hỏi số 3:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, vì sao chúng ta hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Ý nghĩa của viêc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Câu hỏi: 55219

Câu hỏi số 4:

Nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2000.

Câu hỏi: 55220